Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Terminy opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych:

Opłaty semestralne mogą być wnoszone w pięciu równych ratach (10 rat w roku akademickim) w niżej podanych terminach:

 1. za zajęcia w semestrze zimowym
  • I rata - do 25 września
  • II rata - do 25 października
  • III rata - do 25 listopada
  • IV rata - do 25 grudnia
  • V rata - do 25 stycznia
 2. za zajęcia w semestrze letnim
  • I rata - do 25 lutego
  • II rata - do 25 marca
  • III rata - do 25 kwietnia
  • IV rata - do 25 maja
  • V rata - do 25 czerwca

Generator kont

Wszelkie płatności (czesne, akademik, kursy, dyplomy, legitymacje, indeksy) student wnosi na konto wygenerowane poprzez formularz do generowania kont

 

Opłaty rekrutacyjne

Opłatę rekrutacyjną wykonuje się w sposób opisany w serwisie rekrutacji elektronicznej irk.ans-elblag.pl.

 

Studia podyplomowe

Czesne za studia podyplomowe student wnosi na ogólne konto uczelni (na końcu tej strony).

 

Faktury za usługi edukacyjne

Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi wystawia się na podmiot (studenta/słuchacza), z którym zawarto umowę o świadczenie usługi edukacyjnej.

Faktura VAT potwierdzająca dokonanie opłaty z tytułu świadczonych przez Uczelnię usług edukacyjnych może zostać wystawiona na pracodawcę, jako nabywcę usługi tylko w przypadku, kiedy pracodawca zawrze z Uczelnią umowę cywilnoprawną na świadczenie takich usług na rzecz oddelegowanego pracownika.

Dokonanie wpłaty przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych przez ANS w Elblągu usług edukacyjnych nie zmienia faktu, że usługobiorcą jest pracownik. W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/słuchacz) zostanie wskazany, jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował, jako odbiorca.

Jeżeli pracodawcą studenta/słuchacza jest szkoła lub przedszkole, które podlega pod gminę, nabywcą jest student/słuchacz, odbiorcą: szkoła lub przedszkole, trzecim podmiotem jest podatnik: gmina lub miasto.

W sprawach dotyczących wystawienia faktur prosimy zwracać się na adres: Turn on Javascript!

 

Ogólne konto uczelni

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg
Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. I O/Elbląg
21 1090 2617 0000 0006 5200 2942


W polu "tytułem" proszę podać imię i nazwisko, rok i kierunek studiów oraz czego wpłata dotyczy.

Przewiń do góry