DOROBEK NAUKOWY PRACOWNIKÓW ANS W ELBLĄGU

 

Opublikowany dorobek piśmienniczy pracowników Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu (Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu) w czasie ich zatrudnienia na uczelni jest dokumentowany w komputerowym systemie biblioteczno-informacyjnym funkcjonującym w Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

 

Prosimy pracowników uczelni o przesyłanie ankiet z wykazem publikacji pod adres:

Turn on Javascript!

 

 

Zarządzenie Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie informacji o dorobku naukowym pracowników PWSZ w Elblągu

 

 

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818)