Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora, którym jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, email: Turn on Javascript! lub Tel.(55) 629 05 05, która w celu realizacji zadań oraz wypełnienia obowiązków jest uprawniona do przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie stosownych umów podpisanych z Akademią nauk Stosowanych w Elblągu. Informacji na temat Pani/Pana danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonicznie, pod nr tel. 531-04-06-12 lub mailowo: Turn on Javascript!.

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu działa na podstawie przepisów prawa, w celu realizacji zawartej z Panią /Panem umowy lub na podstawie wyrażonej przez Panią /Pana  zgody, która jest niezbędna do realizacji zadań przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz, pod warunkami wymienionymi w RODO, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, o ile ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Swoje prawa może Pani/Pan egzekwować pisemnie na adres Administratora, elektronicznie (przez platformę ePUAP, za pomocą formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego albo za pomocą e-maila: Turn on Javascript!.

Z uwagi na uzyskanie  pewności przez Administratora, że jest Pani/Pan osobą, których dane dotyczą, wymagamy Pani /Pana danych kontaktowych oraz uwierzytelnienia przesyłanych do nas wniosków: za pomocą podpisu własnoręcznego (wniosek papierowy), kwalifikowanego podpisu elektronicznego (e-mail, ePUAP) lub profilu zaufanego eGO (ePUAP). Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

* PODSTAWA PRAWNA: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych(dalej: RODO).