Klauzula informacyjna  – monitoring wizyjny w obiektach ANS w Elblągu

 

 

  1. Administratorem  danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych  w Elblągu z siedzibą przy Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, zwana dalej „Administratorem”, reprezentowana przez Rektora. 
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: e-mail: Turn on Javascript!, tel. 531-04-06-12.
  3. Dane osobowe (wizerunek) uzyskane poprzez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia w przestrzeni publicznej, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  4. Dane osobowe (wizerunek) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO – tj. zgoda na przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
  5. Wszystkie dane rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego są automatycznie zapisywane. Przebywanie na obszarze monitorowanym jest jednoznaczne z przetwarzaniem danych przez administratora. Monitorowane jest bezpośrednie otoczenie obiektów Uczelni, w tym wejścia, ciągi komunikacyjne i parkingi, oraz wszystkie pomieszczenia publiczne dostępne, z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych.
  6. Zapisane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający do 30 dni od dnia nagrania, a po upływie tego terminu mogą być przetwarzane tylko jeżeli stanowią dowód w prowadzonym postępowaniu sądowym, do czasu jego prawomocnego zakończenia, a w przypadku braku wszczęcia postępowania lub jego prawomocnego zakończenia będą usuwane.
  8. Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  9. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).
  10. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.