dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni

Kompetencje:

 1. Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów uczelni.
 2. Rektor uczelni publicznej podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza, w szczególności:
  • podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki uczelni;
  • tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez statut;
  • sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni;
  • sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką uczelni;
  • dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni;
  • określa zakres obowiązków prorektorów.