dr inż. Jerzy Buriak, prof. uczelni

dr inż. Jerzy Buriak, prof. uczelni

Kompetencje:

1. Znajomość obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i innych aktów normatywnych dotyczących wykonywanych zadań.
2. Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu ANS w Elblągu.
3. Nadzór nad prowadzeniem spraw podległych jednostek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym.
4. Nadzór nad Działem Kształcenia.
5. Udział w przygotowywaniu planu strategicznego funkcjonowania Uczelni i nadzór nad jego realizacją w zakresie zagadnień podległych Prorektorowi ds. Kształcenia.
6. Koordynowanie prac Instytutów oraz innych jednostek organizacyjnych w zakresie procesu dydaktycznego na wszystkich rodzajach studiów.
7. Nadzór nad działalnością pełnomocnika ds. eNauczania.
8. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych.
9. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych.
10. Przygotowywanie wniosków dot. procesu kształcenia na wszystkich rodzajach studiów oraz przedkładanie ich na posiedzenia Senatu.
11. Nadzór nad realizacją wymiany zagranicznej studentów i pracowników Uczelni w ramach programów UE (m.in. Europejski Program Edukacyjny „Uczenie się przez całe życie” – w tym Erasmus+, Leonardo da Vinci).
12. Nadzór nad organizowanymi i prowadzonymi w Uczelni studiami podyplomowymi.
13. Nadzór nad procesem ankietyzacji przez studentów zajęć dydaktycznych i administracji w zakresie obsługi dydaktycznej.
14. Nadzór nad rozliczaniem godzin dydaktycznych w zakresie wszystkich rodzajów studiów i ocena kosztów kształcenia (przy współpracy z Kwestorem).
15. Nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań obejmujących obszar działań Działu Kształcenia.
16. Udział w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym.
17. Współpraca z Kwestorem w zakresie pomocy materialnej dla studentów i nadzór nad wykonywaniem planu finansowego pomocy materialnej dla studentów.
18. Nadzór nad wdrażaniem, rozwijaniem i funkcjonowaniem e-learningu.
19. Współudział w przygotowywaniu planu rzeczowo-finansowego Uczelni.
20. Nadzór i udoskonalanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia (w ramach ISO).
21. Nadzór nad imprezami organizowanymi przez studentów ANS w Elblągu.
22. Współpraca i nadzór nad realizacją statutowych obowiązków organów wykonawczych Samorządu Studenckiego.
23. Nadzór nad studenckimi kołami naukowymi.
24. Przygotowywanie projektu rocznego ogólnouczelnianego preliminarza budżetowego środków na działalność Samorządu Studenckiego.
25. Nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych otrzymywanych przez Samorząd Studencki z Uczelni lub ze źródeł pozauczelnianych.
26. Wykonywanie innych zadań wynikających z aktów normatywnych oraz poleceń Rektora związanych z funkcjonowaniem oraz realizacją celów ustawowych i statutowych Uczelni.