dr Irena Sorokosz, prof. uczelni

dr Irena Sorokosz, prof. uczelni

Kompetencje:

   1. Znajomość obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i innych aktów normatywnych dotyczących wykonywanych zadań.

 

   2. Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu ANS w Elblągu.

 

   3. Nadzór nad prowadzeniem spraw podległych jednostek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym.

 

   4. Nadzór nad Biblioteką ANS w Elblągu.

 

   5. Nadzór nad Wydawnictwem ANS w Elblągu.

 

   6. Nadzór nad Archiwum ANS w Elblągu.

 

   7. Nadzór promocji Uczelni.

 

   8. Koordynacja działań Zespołu ds. Uczelni Otwartej.

 

   9. Nadzór nad działalnością chóru Uczelni.

 

   10. Nadzór nad działalnością Akademii Dziecięcej.

 

   11. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika ds. Akademii Seniora.

 

   12. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika ds. Wolontariatu.

 

   13. Nadzór nad Akademickim Centrum Wsparcia i Doradztwa.

 

   14. Udział w przygotowywaniu planu strategicznego funkcjonowania Uczelni i nadzór nad jego realizacją w zakresie zagadnień podległych Prorektorowi ds. Organizacyjnych i Naukowych.

 

   15. Nadzór na rozwojem naukowym nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni.

 

   16. Nadzór nad organizacją konferencji i seminariów naukowych.

 

   17. Koordynowanie prac Instytutów oraz innych jednostek organizacyjnych w zakresie prac naukowo – badawczych i współpracy z gospodarką (wespół z Prorektorem ds. Kształcenia).

 

   18. Współpraca z Prorektorem ds. Kształcenia w zakresie wymiany międzynarodowej pracowników.

 

   19. Nadzór nad pozyskiwaniem dla Uczelni środków unijnych, w tym określanie strategii w zakresie pozyskiwania tych środków oraz organizowanie zespołów do przygotowywania wniosków.

 

   20. Współudział w przygotowywaniu planu rzeczowo-finansowego Uczelni.

 

   21. Przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych i nadzór nad ich realizacją w zakresie: badań naukowych, dofinansowywania kształcenia się pracowników ANS i grantów uczelnianych doktorskich.

 

   22. Nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań w zakresie wykonywanych zadań.

 

   23. Udział w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym.

 

   24. Wykonywanie innych zadań wynikających z aktów normatywnych oraz poleceń Rektora, związanych z funkcjonowaniem Uczelni, w tym z realizacją celów ustawowych i statutowych.