Kierownik: mgr Sylwia Góralewicz
Czas trwania: 2 semestry

Zjazdy: piątek - sobota/ 2 razy w miesiącu, oraz 1 zjazd 6-dniowy w czasie ferii zimowych, łącznie 320 godzin dydaktycznych.
Data rozpoczęcia: październik 2024 r.
Opłata: 2000 zł za semestr

 

Charakterystyka studiów:
Studia Podyplomowe w zakresie nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej skierowane są do nauczycieli wczesnej edukacji zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych,  którzy  posługują się językiem angielskim i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje uzyskując uprawnienia do nauczania języka angielskiego na I etapie edukacyjnym. Część zajęć w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów będzie prowadzona  w języku angielskim.

 

Wymagane od kandydata:
- dyplom ukończenia studiów pedagogicznych I lub II stopnia w zakresie wczesnej edukacji
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2 wg Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego ( certyfikat nie jest warunkiem przyjęcia na studia, ale po ukończeniu studiów będzie koniecznym uzupełnieniem dyplomu potwierdzającym kwalifikacje językowe)

 

Cel studiów:
Głównym celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego we wczesnej edukacji. Szczególny nacisk kładziony jest na przekazanie wiedzy z zakresu przyswajania i uczenia się języka obcego oraz znajomość metod i technik nauczania języka angielskiego dzieci w różnych grupach wiekowych, od 4 do 9 roku życia.

 

W toku studiów realizowane będą między innymi przedmioty:

 • Podstawy przyswajania języka obcego i komunikacji językowej
 • Komunikacja i kultura języka
 • Wiedza o krajach obszaru językowego
 • Lektorat języka angielskiego
 • Fonetyka
 • Elementy gramatyki opisowej i praktycznej
 • Metodyka nauczania języka angielskiego dzieci
 • Piosenki, rymowanki, zabawy muzyczne i ruchowe
 • Literatura anglojęzyczna dla dzieci
 • Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego
 • Metody aktywizujące w nauczaniu języka angielskiego dzieci
 • Techniki plastyczne w nauczaniu języka angielskiego
 • Wykorzystanie technologii multimedialnych i źródeł internetowych

 

Kwalifikacje:
Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym oraz na I etapie edukacyjnym.

 

Warunki uzyskania dyplomu:
Warunkiem ukończenia i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń
z poszczególnych przedmiotów, złożenie egzaminów przewidzianych w planie studiów, odbycie praktyki w wymiarze 60 godz. oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

 

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez dziekanat IPJ

 82-300 Elbląg, ul. Czerniakowska 22, Dziekanat IPJ

 

Informacji udziela:
mgr Sylwia Góralewicz
Turn on Javascript!
Tel. 55 629 0706