Kierownik: dr Joanna Nowak

Czas trwania: 3 semestry 

Zjazdy piątek- sobota/ 2 razy w miesiącu. Łącznie 360 godzin dydaktycznych (60 ECTS).

Data rozpoczęcia: marzec 2022 r.

Opłata: 1600 zł za semestr

 

Charakterystyka studiów: 

  • Podyplomowe studia w zakresie GERONTOLOGII przeznaczone są dla osób, które posiadają wyższe wykształcenie na poziomie studiów I i/lub II stopnia.
  • Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do pracy z seniorami.
  • Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom:

a)      zdobycie wiedzy  o  starości, procesach starzenia w aspektach psychologicznym, biologicznym, andragogicznym i prawnym oraz o ludziach starych i ich społecznym funkcjonowaniu;

b)      nabycie umiejętności w zakresie:

-         rozpoznawania problemów specyficznych dla okresu późnej dorosłości;

-         rozwiązywania problemów związanych ze starzeniem się, chorobą, umieraniem;

-         pracy z osobami starszymi potrzebującymi opieki;

-         pracy z osobami starszymi samodzielnymi i kierującymi swoim rozwojem;

-         pomocy w rozwiązywaniu konfliktów.

  • Plan studiów obejmuje następujące moduły:

-         Starość i starzenie się w ujęciu interdyscyplinarnym

-         Praca z samodzielnymi seniorami

-         Praca z seniorami wymagającymi pomocy specjalistycznej

-         Lektorat

-         Praktyka zawodowa

  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa  ukończenia tychże studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, odbycie praktyki w wymiarze 60 godz. oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.
  • Słuchacz uzyskuje kwalifikacje z pedagogiki w zakresie gerontologii. 

 

W pracach zespołu uczelnianego nad programem studiów w obrębie kształtowania kompetencji pedagoga pracującego z seniorami, uczestniczyła dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii - Joanna Nawrocka, autorka książki „Społeczne doświadczenie starości”.

 

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez dziekanat IPJ

ul. Czerniakowska 22, 83-200 Elbląg

Informacji udziela:
dr Joanna Nowak Turn on Javascript!tel. 691464860