Regulamin praktyki zawodowej na kierunku studiów: INFORMATYKA

 • Regulamin Praktyki Zawodowej (PZ) – treść
 • załącznik 1 – Porozumienie – formularz
 • załącznik 2 – Program praktyki zawodowej - formularz
 • załącznik 3 – Karta praktyki zawodowej – formularz
 • załącznik 4 – Potwierdzenie efektów uczenia się -  formularz
 • załącznik 5 – Kwestionriusz ankiety – formularz
 • załącznik 6 – Dziennik praktyki zawodowej – formularz
 • załącznik 7 – Sprawozdanie z praktyki zawodowej – formularz
 • załącznik 8 – Protokół egzaminu praktyki zawodowej – formularz
 • załącznik 9 – Oświadczenie instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową – formularz   

  Po zrealizowaniu praktyki, student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie kompletu dokumentów tj: ww. załączniki od 3 do 7, przy czym w załączniku nr 7 (sprawozdaniu) w pkt. 3 należy wypisać po kolei wszystkie efekty  i krótki opis jak je uzyskano ze wskazaniem pozycji w dzienniczku. 

  Proszę zwrócic uwagę, aby wszystkie dokumenty były oryginałami a nie skanami, natomiast tam gdzie jest wymagana pieczęć, żeby była przystawiona.