Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

REGULAMIN DYPLOMOWANIA W INSTYTUCIE INFORMATYKI STOSOWANEJ IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO - regulamin

Wytyczne do wykonania pracy dyplomowej - treść

INSTRUKCJA APD
plik

 

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY ORAZ ELEKTRONICZNEJ ARCHIWIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH- treść

 • katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu - druk
 • formularz osiągnięć studenta (student składa w dziekanacie) - druk

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZASAD SPORZĄDZANIA I WYDAWANIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW I SUPLEMETÓW DO DYPLOMU

 

DRUKI DLA DYPLOMANTÓW:

 • Pierwsza strona pracy dyplomowej - druk - Na stronie tytułowej zastosowano font (czcionkę) Poppins, nie jest on w standardzie Windows, font należy zainstalować .zip
 • Pierwsza strona pracy dyplomowej - praca wspólna - druk - pierwsze nazwisko wpisywać osoby, której egzemplarz pracy dotyczy
 • Oświadczenie o samodzielności - druk (3 kartka w pracy)
 • Oświadczenie o samodzielności - praca wspólna - druk (3 kartka w pracy)
 • Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej - druk - składa Promotor pracy
 • Karta zgłoszenia tematu pracy aplikacyjnej - druk
 • Karta zgłoszenia tematu pracy aplikacyjnej - praca wspólna - druk
 • Karta potwierdzenia aplikacyjności - druk - ostatnia strona w pracy
 • Karta zgłoszenia tematu pracy aplikacyjnej po ang - druk
 • Karta potwierdzenia aplikacyjności po ang - druk - ostatnia strona w pracy
 • Karta z zakresem pracy dyplomowej - druk - druga kartka w pracy - po podpisaniu przez Dyrektora należy odebrać kartę z dziekanatu
 • Karta z zakresem pracy dyplomowej (praca wspólna)- druk
 • podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (drukowane dwustronnie) - druk
 • Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej - druk
 • Karta konsultacji dyplomanta (przynieść wraz z pracą do dziekanatu) - druk

 Warunki przystąpienia do obrony pracy dyplomowej:

 • Przed umieszczeniem pracy w systemie APD należy sprawdzić czy temat pracy dyplomowej jest ZGODNY z tematem na Państwa pracy. Jeżeli temat się różni (były wprowadzone jakiekolwiek zmiany) należy niezwłocznie złożyć w dziekanacie podanie z prośbą o zmianę tematu pracy dyplomowej wraz z podpisem promotora - druk
 • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i praktyki zawodowej przewidzianej w planie studiów
 • Numeracja stron w pracy jest widoczna dopiero od nr 5 dla strony ze spisem treści (1 kartka, której nie liczymy to strona tytułowa, nastepnie jest karta z zakresem pracy str.1-2, oświadczenie o samodzielności str.3-4 i spis treści str.5)
 • STUDENT DRUKUJE PRACĘ DYPLOMOWĄ POBRANĄ Z SYSTEMU APD ZE STRONY www.apd.ans-elblag.pl ZAWIERAJĄCĄ NUMERY KONTROLNE STRON (znajdujące się w lewym dolnym rogu) w dwóch egzemplarzach:

       1) Ddwa egzemplarze -zbindowane drukowany dwustronnie w kolorze, od spisu treści i  [kartki muszą być sklejone w sposób trwały] oraz płyta CD, które zostają dołączone do akt osobowych studenta i przekazane do archiwum)

 • Praca nagrana powinna być w jednym pliku na płycie CD w formacie PDF

DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WRAZ Z PRACĄ DYPLOMOWĄ:

 • podanie o dopuszczenie do egaminu dyplomowego z pozytywną opinią promotora - dwustronnie drukowane - druk
 • Pracownik Dziekanatu  wylicza średnią ważoną ocen z całego toku studiów oraz uzupełnia podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
 • Karta konsultacji dyplomanta (nie umieszczać w pracy) - druk
 • Oświadczenie o udostępnienieniu pracy - druk

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY - pytania

 

UWAGA ZMIANY!!!

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 poz. 1861 ze zm.) obowiązują następujące opłaty za wydanie dokumentów:

1. 22 zł za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta;

2. 33 zł za wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenta;

Uczelnia nie pobiera opłat za wydanie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu wraz z ich dwoma odpisami.

Jednakże na podstawie Zarządzenia 34/2020 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 28 maja 2020 r. opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu w języku angielskim oraz duplikatu dyplomu lub suplementu wynosi 20 zł.

 • Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym -  plik

 

DYPLOM Absolwent odbiera w Biurze ds. studenckich, pok. 206 ul. Wojska Polskiego 1 (II piętro).

 

§ 37 Regulaminu Studiów uchwalonego przez Senat ANS w Elblągu w dniu 07.04.2022 r.

1. Na studiach pierwszego stopnia studenci przygotowują prace dyplomowe, o ile przewiduje to program studiów.

2. Na wszystkich kierunkach studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uczelni studenci przygotowują prace dyplomowe. Po złożeniu pracy dyplomowej student zdaje egzamin dyplomowy.

4. Prace i egzaminy dyplomowe traktowane są jako część planu ostatniego semestru studiów.
5. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową:

 • do 31 marca - jeśli studia kończą się w semestrze zimowym,
 • do 30 września - jeśli studia kończą się w semestrze letnim.

Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego lub pracowni dyplomowej.

6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor instytutu, na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora pracy, może zwiększyć okres złożenia pracy dyplomowej jednak nie dłuższy niż o 3 miesiące.
7. W stosunku do studenta, który nie złożył pracy dyplomowej w terminach określonych w ust. 5 lub 6, dyrektor instytutu wnioskuje do rektora o skreślenie go z listy studentów.

 

 

Przewiń do góry