W ramach programu Erasmus+ studenci Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu mogą odbywać część studiów za granicą. Placówki  do których studenci mogą wyjechać dostępne są w zakładce Uczelnie Partnerskie.

 

Aby móc ubiegać się o wyjazd na stypendium należy spełnić następujące wymagania:

  • Jesteś studentem (stacjonarnym, niestacjonarnym) ANS w Elblągu,
  • Ukończyłeś pierwszy rok studiów,
  • Znasz język obcy kraju do którego się udajesz (czasami wystarcza znajomość języka angielskiego).

Prawa i obowiązki studenta biorącego udział w Programie określa:

Karta Studenta Erasmusa 
Regulamin wyjazdów w ramach Programu Erasmus+

Czas trwania wyjazdów na studia:

od min. 3 miesięcy (90 dni) do 12 miesięcy. Integralną częścią wyjazdów są przygotowania w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych.

Kapitał Mobilności

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie).Kapitał mobilności (ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach pr. Erasmus) jest obliczany osobno na dany poziom studiów.

Kapitał mobilności na jeden poziom studiów wynosi 12 miesięcy. W przypadku studiów jednolitych magisterskich są to 24 miesiące.

Stawki miesięcznych stypendiów

zostały określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i obowiązują studentów wszystkich instytutów ANS w Elblągu:

  • I grupa - 670 EUR/mies. - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,
  • II grupa - 670 EUR/mies.- Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
  • III grupa - 600 EUR/mies. - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja,Węgry

 

Przed wyjazdem

Krok I - wybór Uczelni

Krok pierwszy polega na wybraniu Uczelni, w której planuje się odbyć semestr (albo cały rok) studiów. W tym celu należy sprawdzić listę Uczelni partnerskich, z którymi ANS w Elblągu ma podpisane umowy bilateralne.

Krok II - rekrutacja

W chwili ogłoszenia przez Uczelnię na stronie internetowej informacji o rozpoczęciu rekrutacji student w wyznaczonym terminie dostarcza do Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą:

 

Krok III - porozumienie o programie zajęć

Kandydat wyjeżdżający na studia za granicę musi wypełnić Learning Agreement for studies (Porozumienie o programie zajęć) i przekazać koordynatorowi instytutu (najczęściej jest to wicedyrektor Instytutu).

Learning Agreement to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie.

LA wypełnia się w USOSweb (instrukcji wypełniania udziela koordynator).

LEARNING AGREEMENT obowiązujący w programie Erasmus+ obejmuje kilka części. Na dzień składania dokumentów aplikacyjnych do uczelni zagranicznych należy wypełnić tylko
część 1. Przed wyjazdem - proponowany program zajęć.

Program studiów za granicą należy uzgodnić z koordynatorem instytutowym, uzyskując podpis ww. osoby pod wybranymi przedmiotami. Zatwierdzony Learning Agreement i Potwierdzenie uznania zaliczeń należy przekazać do koordynatora programu Erasmus+.

 

Krok IV - pozostałe formalności

Przed wyjazdem student podpisuje z uczelnią umowę cywilno-prawną. Umowa określa obowiązki stron, kwotę finansowania oraz warunki rozliczenia wyjazdu. Wyjazd może też być realizowany bez dofinansowania.

Przed podpisaniem umowy student dostarcza do Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą:

Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności Uczestnik może wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu  on-line test biegłości językowej - Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS).

     Uczestnik może uczestniczyć w kursie języka angielskiego lub innego on-line w celu lepszego przygotowania się do wyjazdu w programie Erasmus+, przy czym będzie korzystać z licencji zgodnie z jej przeznaczeniem, w okresie pomiędzy dwoma testami biegłości językowej on-line.  

Krok V - wyjazd

 

Po powrocie

Rozliczenie po powrocie ze stypendium

Po powrocie ze stypendium należy złożyć w Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

  • Potwierdzenie pobytu o okresie odbytych studiów z Uczelni zagranicznej Confirmation of Participation in Erasmus Exchange Program
  • Wykaz zaliczeń Transcript of records

Każdy student powracający ze stypendium Erasmusa+ zobowiązany jest do wypełnienia raportu uczestnika (EU - survey), który otrzyma na maila na koniec pobytu.