Online Linguistic Support (OLS)

Jest to narzędzie oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+ (sektory: kształcenie i szkolenia zawodowe, młodzież i szkolnictwo wyższe). Online Linguistic Support jest dostępny pod adresem: OLS ERASMUS

Student może

  •  wypełnić test biegłości językowej przed i po wyjeździe na mobilność
  • wziąć udział w kursie językowym on-line