W programie Erasmus+ na praktykę studencką lub staż absolwecki można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.). Student samodzielnie znajduje instytucję przyjmującą, której profil odpowiada jego kierunkowi studiów i oczekiwaniom.

Można warunkowo odbyć praktyki lub staże absolwenckie Erasmusa+ w instytucjach unijnych lub w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, lub polskich placówkach dyplomatycznych za granicą, jeśli zapewnione jest zagraniczne środowisko pracy.

Wymagania stawiane kandydatom:

Na wyjazdy na praktyki mogą być kwalifikowani studenci, którzy:

 • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (dziennych
   i zaocznych)
 • w momencie wyjazdu będą mieli ukończony co najmniej I rok studiów I stopnia.

Ponadto, kandydaci do wyjazdu powinni:

 • wykazać zgodność programu praktyki z kierunkiem studiów, a realizacja programu i rodzaj zadań muszę gwarantować tzw. międzynarodowy wymiar praktyki
 • dobrze znać język obcy, który będzie językiem wiodącym praktyki

Okres trwania praktyki:

od 2 miesięcy (60 dni) do 12 miesięcy. Praktyka musi zostać zrealizowana w ramach studiów (nie można być w tym czasie na urlopie dziekańskim) ponieważ stanowi on integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa).

Kapitał Mobilności

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie).Kapitał mobilności (ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach pr. Erasmus) jest obliczany osobno na dany poziom studiów.

Kapitał mobilności na jeden poziom studiów wynosi 12 miesięcy. W przypadku studiów jednolitych magisterskich są to 24 miesiące.

Stawki miesięcznych stypendiów

na wyjazdy na praktyki  zostały określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i obowiązują studentów wszystkich wydziałów:

 • I grupa - 820 EUR/mies. - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,
 • II grupa - 820 EUR/mies.- Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 • III grupa - 750 EUR/mies. - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja,Węgry

 

Regulamin wyjazdów w ramach Programu Erasmus+

Przed wyjazdem 

Krok I - poszukiwanie pracodawcy

Krok pierwszy polega na przygotowaniu zapytania o możliwość odbycia praktyki i przesłania go do wybranych instytucji, które działają w obszarach zgodnych z kierunkiem studiowania.

Szukając firmy można skorzystać z:

Warunkowo może to być:

 • instytucja europejska oraz organizacja zarządzająca programami wspólnotowymi
 • przedstawicielstwo kraju wysyłającego (Polski), takie jak ambasada, konsulat, instytut kultury, 
  jeśli zapewnione jest zagraniczne środowisko pracy.

Po nawiązaniu kontaktu z firmą goszczącą student zwraca się do niej z prośbą o uzupełnienie i przesłanie Letter of Intent. Dokument ten stanowi deklarację gotowości przyjęcia studenta na praktyki w ramach programu Erasmus+.

Krok II - rekrutacja

W chwili ogłoszenia przez Uczelnię na stronie internetowej informacji o rozpoczęciu rekrutacji student w wyznaczonym terminie dostarcza do Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • CV - w języku angielskim lub niemieckim (formularz Europass CV https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions)
 • Potwierdzony przez firmę przyjmującą Letter of Intent (można również przystąpić do rekrutacji bez tego dokumentu)

 

Krok III - porozumienie o praktykę

Student wyjeżdżający na praktykę dokonuje uzgodnień planu praktykiLearning agreement for traineeships ze swoim przyszłym praktykodawcą. Learning agreement traineeships to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program i przebieg praktyki. Porozumienie muszą zatwierdzić wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Po dokonaniu uzgodnień z instytucją przyjmującą plan praktyki zatwierdza opiekun praktyk w Uczelni. Podpisany przez opiekuna praktyk Learning agreement for traineeships student lub Uczelnia wysyłają do podpisu do instytucji przyjmującej.

 

Krok IV - pozostałe formalności

Przed wyjazdem student podpisuje z Uczelnią umowę cywilno - prawną. Umowa określa obowiązki stron, kwotę finansowania oraz warunki rozliczenia stażu.

Przed podpisaniem umowy student dostarcza do Uczelni:

 • Zatwierdzony przez praktykodawcę Learning agreement for traineeships

  Przed wyjazdem student musi posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, Ubezpieczenie NW i/lub inne.

     Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności Uczestnik, z wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu  on-line test biegłości językowej - Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS).

     Uczestnik będzie uczestniczyć w kursie języka angielskiego on-line w celu lepszego przygotowania się do wyjazdu w programie Erasmus+, przy czym będzie korzystać z licencji zgodnie z jej przeznaczeniem, w okresie pomiędzy dwoma testami biegłości językowej on-line.  

Krok V - wyjazd