Organizacja działalności Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w kontekście wdrażania zasad Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 

 

Misja

Misją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest wspomaganie rozwoju społecznego, technologicznego i kulturalnego miasta oraz regionu poprzez współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, w których działalność wpisane są podobne cele. Głównym środkiem służącym realizacji misji Uczelni jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie, w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej, a także stwarzanie możliwości ustawicznego kształcenia wszystkim zainteresowanym doskonaleniem swoich kwalifikacji zawodowych.

 

Wartości

  • Otwartość na wiedzę i nowe idee
  • Dbałość o jakość pracy naukowo-dydaktycznej i wszechstronny rozwój studentów
  • Poszanowanie godności i praw człowieka
  • Społeczna odpowiedzialność i wrażliwość na środowisko naturalne

 

Postawy 

  • Duma z przynależności do wspólnoty PWSZ w Elblągu
  • Sumienność i rzetelność w studiowaniu i przekazywaniu wiedzy
  • Proaktywność i zaangażowanie w realizację zadań
  • Otwartość na otoczenie gospodarcze, społeczne i kulturowe

 

 

Strategia społecznej odpowiedzialności ANS w Elblągu

NAUKA

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ

DYDAKTYKA

Strategia społecznej odpowiedzialności Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, a Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 

 

 

Najistotniejsze zagadnienia, na których koncentrują się działania Uczelni (zgodnie ze strategią ANS w Elblągu).

‒      Zapewnianie dobrych warunków pracy, współpracy i rozwoju dla wszystkich grup tworzących społeczność uczelni.

‒      Dostosowanie kształcenia do różnych potrzeb i możliwości osób uczących się.

‒      Prowadzenie stałego dialogu z pracownikami i zwiększanie ich zaangażowania w umacnianie wspólnoty Uczelni.

‒      Rozwój współpracy z interesariuszami.

Celem podejmowanych działań jest opracowanie Raportu społecznej odpowiedzialności ANS w Elblągu oraz wzmocnienie działań w ramach realizacji Strategii rozwoju uczelni.