Misją nowoczesnych uczelni jest nie tylko edukowanie kadr dla nowoczesnej gospodarki, ale przede wszystkim rozwijanie uczelni jako ośrodka kształtowania wartości, postaw społecznych i obywatelskich oraz kreowania nowych idei. 

Przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organie pomocniczym Ministra Inwestycji i Rozwoju została powołana Grupa robocza do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni. Z ramienia ANS w Elblągu w pracach Grupy udział bierze Prorektor ds. Organizacyjnych i naukowych. 

 
 

Zadaniem Grupy roboczej jest rozwijanie partnerstwa środowiska akademickiego na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności polskich uczelni i kształtowania misji edukacji wyższej w Polsce w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.  

Narzędziem, poprzez które Grupa robocza realizuje swoje zadania, jest Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. 

 
 

Aktualnie Grupa robocza skupia się m.in. na organizacji cyklu webianariów tematycznych w zakresie praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni, wydaniu Katalogu Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w dobie Pandemii Koronawirusa w Polsce, diagnozy stanu społecznej odpowiedzialności uczelni w Polsce oraz opracowania zestawu wskaźników do monitorowania wdrażania zasad Deklaracji.