Konkurs na stanowisko wykładowcy specjalisty
w Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego ANS w Elblągu

 

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy` specjalisty w niepełnym wymiarze czasu pracy.

INSTYTUCJA: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

MIASTO: Elbląg

STANOWISKO: Wykładowca specjalista

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka techniczna i telekomunikacja

DATA OGŁOSZENIA: 5 marca 2024r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 kwietnia 2024r.

LINK DO STRONY: www.ans-elblag.pl

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, sieci i systemy komputerowe, routing i switching, troubleshooting, cyberbezpieczeństwo.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z poźń. zm.) i Statucie Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu ANS w Elblągu Nr 70/2023 z dnia 23.11.2023 roku.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie: stopnia naukowego doktora lub tytułu magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.
 2. Wymagana wiedza z zakresu: systemów i projektowania sieci komputerowych, routingu i switchingu, troubleshootingu.ss

Znajomość zaawansowanych technologii routingu i switching, w tym protokołów takich jak OSPF, BGP, VLAN, STP, MPLS – w tym także:

 • Umiejętność projektowania i konfigurowania sieci LAN, WAN oraz ich integracji z różnymi urządzeniami i technologiami.
 • Doświadczenie w troubleshootingu sieciowego, włączając w to analizę problemów z połączeniami, wydajnością sieci, konfiguracją urządzeń itp.
 • Zrozumienie podstawowych zasad cyberbezpieczeństwa, w tym technik obrony przed atakami typu DoS, DDoS, atakami phishingowymi, itp.
 • Znajomość technologii VPN, zarówno site-to-site, jak i remote access, w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji.
 • Umiejętność konfigurowania i zarządzania zaporami sieciowymi oraz systemami detekcji i zapobiegania intruzom (IDS/IPS).
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem identyfikacją i autoryzacją użytkowników w sieciach (np. AAA, 802.1X) - NAC
 • Doświadczenie w konfiguracji urządzeń sieciowych różnych producentów, w tym Cisco, Huawei, H3C, Fortinet.
 • Znajomość technologii konteneryzacji w kontekście sieci, np. Docker, Kubernetes, do wdrażania i zarządzania aplikacjami w środowiskach sieciowych.
 • Umiejętność pracy z systemami monitoringu sieciowego, takimi jak Nagios, Zabbix, do monitorowania wydajności, dostępności i bezpieczeństwa sieci.
 • Znajomość technik analizy ruchu sieciowego, w tym wykorzystanie narzędzi takich jak Wireshark do diagnozowania problemów.
 • Rozumienie zasad Quality of Service (QoS) i umiejętność ich implementacji w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług.
 • Znajomość konceptów i praktyk związanych z bezpiecznymi połączeniami bezprzewodowymi (WiFi) oraz konfiguracją sieci WLAN.
 • Doświadczenie w konfiguracji i zarządzaniu protokołami bezpieczeństwa takimi jak IPsec, SSL/TLS.
 • Umiejętność pracy z różnymi systemami operacyjnymi, w tym Linux, Windows, dla integracji i konfiguracji usług sieciowych.
 • Znajomość podstawowych protokołów sieciowych takich jak TCP/IP, UDP, DNS, DHCP.
 • Umiejętność projektowania i implementacji redundancji w sieciach w celu zapewnienia wysokiej dostępności usług.
 • Zrozumienie zagadnień związanych z sieciami definicji programowej (SDN) oraz ich roli w nowoczesnych środowiskach sieciowych.
 • Umiejętność dokumentowania i raportowania konfiguracji sieciowej oraz przeprowadzonych działań troubleshootingu.
 • Zdolność do efektywnej komunikacji i przekazywania wiedzy studentom na różnych poziomach zaawansowania.
 • Umiejetność pracy na platformach witrualizacyjnych- emulator typu: Packet Tracer, ENSP, GNS3, EVE-NG, PNETLab, H3C-Cloud-Lab.

 

 1. Doświadczenie zawodowe w zawodzie inżyniera informatyka.
 2. Doświadczenie zawodowe w wprowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 3. Dorobek naukowy z okresu ostatnich pięciu lat.
 4. Preferowane wskazanie, że ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko wykładowcy specjalisty w Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego ANS w Elblągu,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
 3. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
 4. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego lub tytułu zawodowego,
 5. Oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk do pobrania),
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w ramach konkursu na adiunkta w Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego ANS w Elblągu,
 7. Oświadczenie, czy ANS w Elblągu będzie/nie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (druk do pobrania),
 8. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 5 kwietnia 2024 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego, pokój nr 203, tel.: 55 6290750; 55 6290751

ANS w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 8 kwietnia 2024 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem zatrudnienia na stanowisku adiunkta jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu ANS w Elblągu, czym limitowany jest termin zatrudnienia.