Konkurs na stanowisko asystenta
w Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego ANS w Elblągu

 

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

INSTYTUCJA: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

MIASTO: Elbląg

STANOWISKO: Asystent, liczba osób do zatrudnienia dwie.

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka techniczna i telekomunikacja

DATA OGŁOSZENIA: 5 marca 2024r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 kwietnia 2024r.

LINK DO STRONY: www.ans-elblag.pl

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, programowanie, modelowanie 3D i wydruk 3D, fotogrameria, skanowanie 3D, roboty, drony, Unity, symulatory środowisk pracy urządzeń, XR i VR,

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z poźń. zm.) i Statucie Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu ANS w Elblągu Nr 70/2023 z dnia 23.11.2023 roku.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie: tytułu magistra inżyniera (preferowane będą osoby ze studiów doktoranckich) w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.
 2. Wymagana wiedza z zakresu: programowania w języku C# oraz Python, a w tym aplikacji użytkowych i symulatorów również z wykorzystaniem silnika gier Unity, modelowania i programowania robotów stacjonarnych i mobilnych, a w szczególności zestawów robotycznych firmy BIOLOID oraz ramion robotycznych firmy Dobot oraz Universal Robots, technik obróbki przyrostowej w zakresie obsługi drukarek 3D o budowie kartezjańskiej pracujących w technologii FDM, a także SLA,  budowy bezzałogowych statków powietrznych i ich programowania w zakresie automatyzacji misji lotniczych, fotogrametrii bliskiego zasięgu oraz skanowania 3D, technik rejestracji ruchu w zakresie motion capture i przetwarzania obrazów oraz filmów, szybkiego prototypownia, a w tym pozyskiwania modeli 3D z wykorzystaniem skanerów światła wydzielanego i wytwarzania z ich użyciem prototypów metodami przyrostowymi, projektowania do wydruku 3D w zakresie CAD i CAE.
 3. Dorobek naukowy z okresu ostatnich pięciu lat.
 4. Doświadczenie zawodowe w wprowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 5. Doświadczenie zawodowe w zawodzie inżyniera informatyka.
 6. Preferowane wskazanie, że ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego ANS w Elblągu,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
 3. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
 4. Kopia dyplomu nadania tytułu zawodowego,
 5. Oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk do pobrania),
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w ramach konkursu na asystenta w Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego ANS w Elblągu,
 7. Oświadczenie, czy ANS w Elblągu będzie/nie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (druk do pobrania),
 8. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 5 kwietnia 2024 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego, pokój nr 203, tel.: 55 6290750; 55 6290751

ANS w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 8 kwietnia 2024 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem zatrudnienia na stanowisku asystenta jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu ANS w Elblągu, czym limitowany jest termin zatrudnienia.