Wolontariat studencki jest niezwykle istotnym elementem kształcenia kompetencji społecznych i zawodowych. W zasadzie jedyną wadą jest to, że zajmuje wolny czas, którego studenci nie mają dużo. Obowiązki związane ze studiami bardzo często są łączone z pracą zawodową co w efekcie końcowym pozostawia niewiele miejsca na inne formy aktywności. Niemniej jednak walory wolontariatu przyciągają najbardziej aktywnych studentów i pozwalają im na samorealizację na wielu płaszczyznach, które oferują możliwość bezinteresownej pomocy.

Bycie częścią grupy o podobnych zapatrywaniach na otaczający świat i realny wpływ na otaczającą rzeczywistość daje wolontariuszom poczucie spełniania misji, której skutki są widoczne i dają satysfakcję.

Nowe umiejętności i doświadczenia oraz znajomości są niewątpliwie ważnym aspektem wolontariatu. Pozwala to na budowanie własnego potencjału, który wielokrotnie będzie wykorzystywany w późniejszym życiu. Szczególnie ma to znaczenie w odniesieniu do umiejętności miękkich, które wymagają ciągłego doskonalenia poprzez doświadczanie.

Poczucie bycia potrzebnym i pomoc potrzebującym stanowią dwie strony wolontariatu. Rezygnacja z wynagrodzenia zwiększa moc i wpływ wzajemnego odziaływania na siebie ludzi potrzebujących i tych, którzy taką pomoc niosą.

Kolejne cechy jakimi są otwartość na ludzi i komunikatywność doskonale się rozwijają w środowisku wolontariatu. Aktywność na tym gruncie polega właśnie na byciu wśród ludzi i z ludźmi. Jest to szczególnie ważne w obliczu społeczeństwa obywatelskiego, gdzie społeczność samodzielnie decyduje się na wpływanie na bezpośrednie otoczenie w którym żyje.

Ważnym komponentem wartościowego funkcjonowania w grupie jest też empatia i zaangażowanie. Bez tych cech trudniej tworzyć zwartą społeczność współodpowiedzialną za siebie i przyszłość. Zrozumienie i tolerancja stanowią również nieodzowne elementy funkcjonowania w grupie, a wolontariat stanowi doskonałą platformę do kształtowania tych cech, które ponadto są podstawą zgodnego społeczeństwa. Orientacja na wspólnych celach, a nie podziałach, jest kluczowa dla budowania a nie ulegania destrukcji.

Innym elementem jest samomotywacja, która nie jest budowana przez czynniki zewnętrzne, ale zależy wyłącznie od nas, a więc mamy na nią wpływ i możemy z niej korzystać w każdej innej sytuacji, która z naszego punktu widzenia jest korzystna.

Wolontariat jest uzupełnieniem instytucjonalnych sposobów formowania pokoleń. W naturalnym środowisku, w realnych działaniach dużo łatwiej kształtować i utrwalać sposoby współdziałania w grupie, które są niezbędne w życiu społecznym.

Bardziej rozbudowane projekty realizowane w ramach wolontariatu pozwalają na zbudowanie i ugruntowanie wiary w siebie, a co za tym idzie odważne podejmowanie wyzwań. Realizacja tego typu przedsięwzięć jest doskonałym sposobem na tworzenie poczucia własnej wartości.

Działanie w środowisku osób o podobnych celach i cechach osobowości sprzyja zawieraniu przyjaźni i znajomości. W przyszłości mogą one przekształcać się w relacje biznesowe. Szczególnie jest to istotne w przypadku wolontariatu międzynarodowego i tworzenia formalnej i nieformalnej współpracy pomiędzy krajami.

 

Kontakt: Bartosz Kalisz Turn on Javascript! Ewa Patra Turn on Javascript!