Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oferta pracy

Oferta pracy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalisty ds. prawnej obsługi MŚP w PWSZ w Elblągu w  - praca w ½ wymiarze czasu pracy

Praca na czas określony do 30.11.2019 - w ramach projektu „Startup House III – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

 

Wymagania:

 1. Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku prawniczym, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług dla firm z sektora MŚP;
 2. Znajomość zagadnień z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego;
 3. Umiejętność sprawnego wykorzystania narzędzi informatycznych takich jak: Word, Excel, Power Point, innych dedykowanych baz danych UPR, ESPACENET;
 4. Znajomość zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa patentowego;
 5. Umiejętność pracy w zespole, wysoką kulturę osobistą;
 6. Wykształcenie wyższe prawnicze;

 

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

 1. Negocjowania umów, sporządzenie i weryfikacja wszelkiego rodzaju umów handlowych;
 2. Opiniowania dokumentów związanych z funkcjonowaniem firmy pod kątem ich zgodności z przepisami prawa;
 3. Udzielanie porad prawnych i konsultacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. Porady, opinie i konsultacje w zakresie prawa patentowego, ochrony własności intelektualnej;
 5. Wykonanie innych usług prawnych wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej:

a)     Analiza prawna umów;

b)     Doradztwo prawne z zakresu prowadzonej działalności;

c)     Organizowanie spotkań w kancelarii notarialnej i patentowej;

d)     Sporządzania opinii prawnych i informacji prawnych;

e)     Przygotowywania projektów pism;

f)      Opracowywania i uzgadniania pod względem prawnym, redakcyjnym i merytorycznym  wewnętrznych aktów prawnych, projektów regulaminów, statutów, projektów umów i porozumień;

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. kopie dyplomów;
 4. referencje potwierdzające doświadczenie;

 

należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019r. w Biurze Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości ul. Zacisze 12, 82-300 Elbląg (pok. 1) lub mailem na adres Turn on Javascript!

 Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu lub odesłane kandydatom na ich życzenie.

Na dokumentach prosimy zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883.)


Data publikacji: 21 stycznia 2019

Przewiń do góry