28.11.2019

W związku z zakończeniem procesu wdrożenia Systemu do realizacji zamówień w PWSZ w Elblągu Dział Zamówień Publicznych informuje, że od 2 grudnia  2019r. ewidencja realizacji zamówień w Uczelni będzie prowadzona wyłącznie w przedmiotowym systemie. Wobec powyższego propozycję planów rocznych jednostek organizacyjnych na kolejny rok oraz zapotrzebowania na realizację zamówień obowiązkowo należy składać przez System do realizacji zamówień w PWSZ w Elblągu. Formularze dot. planów rocznych oraz zapotrzebowani składane prze jednostki organizacyjne należy generować i drukować wyłącznie za pomocą systemu.

Adres strony programu: pzp1.doskomp.pl/pwsz-elblag

Instrukcja dla użytkownika

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.09.2019

Dział Zamówień Publicznych informuje o rozpoczętym procesie wdrożenia dedykowanego systemu do realizacji zamówień w PWSZ w Elblągu.

Adres strony programu:
pzp1.doskomp.pl/pwsz-elblag

W/w system służy do realizacji zamówień, w szczególności do planowania i zarządzania planem zamówień, do pełnej ewidencji i kontroli oraz do wspierania procesu udzielania zamówień.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania Planu Rzeczowo-Finansowego, Planu Zamówień oraz procedur dokonywania zakupów w Państwowej Wyższej Szkole Za
Rekomendacje Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na dostawę zestawów komputerowych.

 

Poniżej link do wyszukiwarki kodów CPV (Wspólny Słownik Zamówień) oraz CPC (Centralna Klasyfikacja Produktów) udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych:

https://kody.uzp.gov.pl/

Wspólny Słownik Zamówień stanowi jednolity system klasyfikacji udzielanych zamówień publicznych, którego celem jest standaryzacja terminologii wykorzystywanej przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia przez instytucje zamawiające. Obowiązek posługiwania się Słownikiem w procesie opisu przedmiotu zamówienia publicznego wynika bezpośrednio z brzmienia art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986).