KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu z siedzibą przy Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, zwana dalej „Administratorem”, reprezentowana przez Rektora. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: Turn on Javascript! lub pod nr tel. 531-04-06-12.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych, w szczególności uregulowanych w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w tym: prowadzenia korespondencji związanej z przedmiotem sprawy, w związku z którą dane zostały Administratorowi udostępnione, realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w zależności od przedmiotu korespondencji, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prawidłowym i terminowym wykonywaniu zadań Uczelni, archiwizacji w zależności od przedmiotu korespondencji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w szczególności mając na względzie przedmiot sprawy Administrator może udostępniać dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów (m.in audytorskich, doradczych, certyfikujących) oraz organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Administrator może powierzyć innym podmiotom w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora, a w szczególności podmiotom dostarczającym i utrzymującym oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych.
 7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez okres wskazany w tych przepisach  lub w przypadku realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez okres wyznaczony właściwym przepisem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W przypadkach przetwarzani danych na podstawie zgody, Administrator będzie przechowywał dane nie dłużej niż do momentu wycofania udzielonej zgody.
 8. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku powzięcia wątpliwości, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów, spraw oraz zadań przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu, z którą Pani/Pan się zgłosiła/ł. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości podjęcia oraz załatwienia sprawy przesłanej do Administratora.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.