Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

REGULAMIN DYPLOMOWANIA W INSTYTUCIE INFORMATYKI STOSOWANEJ IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO - regulamin

Wytyczne do wykonania pracy dyplomowej - treść

 

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY ORAZ ELEKTRONICZNEJ ARCHIWIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH- treść

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZASAD SPORZĄDZANIA DYPLOMU I SUPLEMETU - treść

 • katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu - druk
 • formularz osiągnięć studenta (student składa w dziekanacie) - druk

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZASAD SPORZĄDZANIA I WYDAWANIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW I SUPLEMETÓW DO DYPLOMU

 • treść zarządzenia
 • zasady

 

DRUKI DLA DYPLOMANTÓW:

 • Pierwsza strona pracy dyplomowej - druk
 • Karta z zakresem pracy dyplomowej - druk
 • podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (drukowane dwustronnie) - druk
 • Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej - druk
 • Podanie o wydanie dyplomu i suplementu w j. obcym - druk
 • Podanie o przedłużenie złożenia pracy dyplomowej - druk
 • Karta konsultacji dyplomanta - druk

 Warunki przystąpienia do obrony pracy dyplomowej:

 • Przed umieszczeniem pracy w systemie APD należy sprawdzić czy temat pracy dyplomowej jest ZGODNY z tematem na Państwa pracy. Jeżeli temat się różni (były wprowadzone jakiekolwiek zmiany) należy niezwłocznie złożyć w dziekanacie podanie z prośbą o zmianę tematu pracy dyplomowej wraz z podpisem promotora - druk
 • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów
 • Numeracja stron pracy  rozpoczyna sie od nr 5 dla strony ze spisem treści
 • STUDENT DRUKUJE PRACĘ DYPLOMOWĄ POBRANĄ Z SYSTEMU APD ZE STRONY www.apd.ans-elblag.pl ZAWIERAJĄCĄ NUMERY KONTROLNE STRON (znajdujące się w lewym dolnym rogu) w jednym egzemplarzu - drukowanym dwustronnie od spisu treści i zbindowanym [kartki muszą być sklejone w sposób trwały] oraz płyta CD, które zostają dołączone do akt osobowych studenta i przekazane do archiwum).
 • Praca nagrana powinna być w jednym pliku na płycie CD w formacie PDF

DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WRAZ Z PRACĄ DYPLOMOWĄ:

 • dostarczenie do dziekanatu wydrukowaną na stronie a4 tabelę z wyliczoną średnią ważoną (do średniej nie wlicza się W-F i Kultura społeczna i zawodowa) - do średniej brane są oceny OSTATECZNE - wzór
 • podanie o dopuszczenie do egaminu dyplomowego z pozytywną opinią promotora - dwustronnie drukowane - druk
 • oświadczenie (dotyczące praw autorskich) - druk

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY - pytania

DYPLOM Absolwent odbiera w Biurze ds. studenckich, pok. 206 ul. Wojska Polskiego 1 (II piętro).

 

§ 37 Regulaminu Studiów uchwalonego przez Senat PWSZ w Elblągu (obecnie ANS w Elblągu) w dniu 25.04.2019 r.

1. Na studiach pierwszego stopnia studenci przygotowują prace dyplomowe, o ile przewiduje to program studiów.

2. Na wszystkich kierunkach studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uczelni studenci przygotowują prace dyplomowe. Po złożeniu pracy dyplomowej student zdaje egzamin dyplomowy.

4. Prace i egzaminy dyplomowe traktowane są jako część planu ostatniego semestru studiów.
5. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową:

 • do 31 marca - jeśli studia kończą się w semestrze zimowym,
 • do 30 września - jeśli studia kończą się w semestrze letnim.

Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego lub pracowni dyplomowej.

6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor instytutu, na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora pracy, może zwiększyć okres złożenia pracy dyplomowej jednak nie dłuższy niż o 3 miesiące.
7. W stosunku do studenta, który nie złożył pracy dyplomowej w terminach określonych w ust. 5 lub 6, dyrektor instytutu wnioskuje do rektora o skreślenie go z listy studentów.

 

 

 

Przewiń do góry