Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Szkolenie on-line "Kreowanie planowanie i zarządzanie projektem społecznym dla mieszkańców"

Szkolenie on-line "Kreowanie planowanie i zarządzanie projektem społecznym dla mieszkańców"

Na prośbę instytucji realizującej projekt szkoleniowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, informujemy o możliwości udziału w szkoleniu z zakresu zarządzania projektami pn. "Kreowanie planowanie i zarządzanie projektem społecznym dla mieszkańców" – 40 godzin dydaktycznych (1h – 45 min).

Szkolenie on-line, platforma Clickmeeting.

 

Zakres programowy szkolenia obejmuje:

(a) Co to jest projekt, identyfikacja elementów projektu,
(b) Diagnoza potrzeb odbiorców projektu,
(c) Cele projektu,
(d) Metoda drzewa problemów i celów,
(e) Projektowanie działań i zdań projektowych,
(f) Harmonogram projektu, metoda budowania harmonogramu – metoda Gantta,
(g) Budżet projektu,
(h) Zarządzanie ryzykiem, analiza ryzyk i minimalizowanie,
(i) Promocja projektu, ewaluacja
(j) Zarządzanie pracą i weryfikacja zaplanowanych celów,
(k) Radzenie sobie z konfliktami.

Efekty uczenia jakie nabędzie Uczestnik/czka:

(a) diagnozować potrzeby w najbliższym otoczeniu,
(b) zaplanować cele projektu, dobierać odpowiednie narzędzia do realizacji projektu,
(c) wykonywać narzędzia i stosować je w zarządzaniu projektu,
(d) prawidłowo ocenić dostępność zasobów i zaplanować ich użycie w trakcie trwania projektu,
(e) rozdysponować role w projektu i przydzielić zadania,
(f) ustalić priorytety i cel główny projekt oraz zaplanować etapy ich realizacji - harmonogram projektu,
(g) identyfikować sytuacje kryzysowe i zaplanować etapy wychodzenia z kryzysu, minimalizować ryzyko w projektu,
(h) zweryfikować realizację zaplanowanych celów, przełożyć plan na rzeczywistość projektu,
(i) radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

Kto może skorzystać ze szkoleń:

Wsparcie skierowane jest do osób fizycznych, pełnoletnich tj. w wieku od 18 lat i więcej spełniających łącznie wskazane niżej kryteria:

a. posiadają wykształcenie, co najwyżej średnie (max. na poziomie ISCED3), lub są w wieku powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia)
b. są z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji,
c. uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego,
d. nie prowadzą działalności gospodarczej.

Dokumenty

 

Każda strona formularza musi być podpisana. Dodatkowo każdy uczestnik musi dołączyć świadectwo ostatniej ukończonej szkoły potwierdzające poziom wykształcenia wraz z dopiskiem „za zgodność z oryginałem” Imię i Nazwisko.

Jeśli osoba jest w wieku poniżej 50 lat świadectwo jest dokumentem koniecznym! Jeśli natomiast osoba jest w wieku 50 lat i więcej i zagubiła świadectwo – może wypełnić oświadczenie o wykształceniu (w załączeniu).

Grupa szkoleniowa: 20 osób

 

Kontakt

Joanna Sawicka Golcz: Turn on Javascript! 


Data publikacji: 20 maja 2020

Przewiń do góry