Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

I   Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych należy:

1. Rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych oraz pomoc w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów związanych z procesem kształcenia i badaniami naukowymi.

2. Podejmowanie działań mających na celu stwarzanie studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych.

3. Współpraca z dyrektorami instytutów oraz wyznaczonymi przez nich zastępcami w zakresie zapewnienia studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych.

4. Reprezentowanie interesów studentów niepełnosprawnych.

5. Opiniowanie wniosków studentów niepełnosprawnych o przyznanie asystenta, w tym tłumacza na język migowy.

6. Obsługa formalna przyznanych asystentów studentów niepełnosprawnych oraz tłumaczy na język migowy.

7. Współudział w planowaniu zakupów wspierających studentów niepełnosprawnych w pełnym dostępie do oferty kształcenia.

8. Podejmowanie, we współpracy z Biurem Promocji i Współpracy z Zagranicą, inicjatyw mających na celu promocję ANS w Elblągu jako uczelni przyjaznej studentom niepełnosprawnym.

9. Pomoc instytutom i innym jednostkom ANS w Elblągu we wprowadzaniu rozwiązań dostosowujących Uczelnię do potrzeb studentów niepełnosprawnych.

10. Udzielanie pomocy nauczycielom akademickim prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni.

11. Współpraca z władzami uczelni w celu doskonalenia oferty dla studentów niepełnosprawnych.

Kontakt on – line; mgr Henryka Szumnaczwartki w godzinach 14:00 – 15:30 na platformie MS Teams. Ponieważ  spotkania planowane są indywidualnie, to w celu ustalenia i potwierdzenia godziny  spotkania należy wcześniej wysłać e-maila na adres – Turn on Javascript! podając w treści numer albumu; czekamy na zwrotny e-mail, w którym otrzymamy informację o godzinie spotkania i sposobie rozpoczęcia rozmowy;  

Kontakt telefoniczny: 691 – 690 – 668

 

II  Zakres i formy wspierania studentów w procesie uczenia się

II. 1 Organizacyjne

Student z niepełnosprawnością może ubiegać się o dostosowanie przebiegu zajęć oraz zaliczeń i egzaminów do indywidualnych jego potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w szczególności do:

1) otrzymywania materiałów dydaktycznych od prowadzącego zajęcia w formie uzgodnionej z prowadzącym zajęcia,

2) zgody na nagrywanie przebiegu zajęć,

3) korzystania z dostępnego w Uczelni specjalistycznego sprzętu umożliwiającego lub ułatwiającego uczenie się (m.in. lupy, powiększalniki, notesy brajlowskie, specjalistyczne programy komputerowe),

4) zmiany formy zaliczeń i egzaminów z pisemnych na ustne lub z ustnych na pisemne, 5)wydłużenia czasu zaliczania lub czasu zdawania egzaminu,

6) korzystania z sali egzaminacyjnej dostępnej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,

7) innych, wynikających z rodzaju niepełnosprawności studenta.

Decyzje w sprawie dostosowania zajęć oraz zaliczeń i egzaminów do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnego podejmuje dyrektor instytutu na pisemny wniosek studenta

II.2    Materialne

Materialnym wsparciem dla osób niepełnosprawnych są stypendia specjalne przyznawane z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu na 10 miesięcy roku akademickiego.

III  Wyjazdy zagraniczne – formy wsparcia międzynarodowej mobilności studentów

ANS w Elblągu zachęca studentów niepełnosprawnych do brania udziału w wyjazdach w ramach programu Erasmus +. Studenci niepełnosprawni ubiegający się o udział w projekcie podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co pozostali studenci z tym, że  osoby, które zostały zakwalifikowane do programu Erasmus+ mogą starać się o dofinansowanie z funduszu przeznaczonego dla studentów niepełnosprawnych. Dodatkowe  środki są przyznawane na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł. 

Są również przyznawane środki na tzw. wsparcie  organizacji mobilności, np. na promocję wymiany, przygotowanie językowe osób wyjeżdżających lub przyjeżdżających, programy „integracyjne” dla studentów przyjeżdżających itp.

Wymiana studentów z innymi krajami programu jest prowadzona w ramach projektów mobilności. Całością zagadnienia zajmuje się Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą ANS w Elblągu.

IV  Wchodzenie  na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji 

Tym zagadnieniami zajmuje się Akademickie Biuro Karier – System Monitoringu i Karier Zawodowych – Doradztwo ABK  oraz Akademickie Centrum Wsparcia i Doradztwa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jako główny cel jakościowy stawia przed sobą zapewnienie takiego poziomu wykształcenia studentów, aby po ukończeniu studiów znaleźli oni zatrudnienie i mieli jednocześnie zdolność przekwalifikowywania się w zależności od potrzeb rynku pracy.

Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier ANS w Elblągu – celem jest wsparcie młodych ludzi w procesie wchodzenia na rynek pracy.

ABK zajmuje się zbieraniem informacji od studentów na temat satysfakcji studiowania, oczekiwań studenta od przyszłego pracodawcy  oraz zbieraniem informacji od pracodawców  na temat czego oczekują od absolwentów ANS w Elblągu, a także opinii na temat praktykantów i absolwentów Uczelni.  Akademickie Biuro Karier prowadzi również monitoring na temat losów zawodowych absolwentów.

Działania Akademickiego Biura Karier

Udziela wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, coachingu kariery, tworzenie indywidualnego planu rozwoju, diagnozy zapotrzebowania na szkolenia zawodowe, przeprowadzanie testów kompetencji, badanie preferencji w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych oraz Doradztwo związane z przedsiębiorczością; zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym: konsultacje pomysłu biznesowego, przygotowanie biznes planu,  rejestracja firmy, pomoc w wyborze metod rozliczania działalności, zagadnienia księgowe).

https://abk.ans-elblag.pl/

 

Akademickie Centrum Wsparcia i Doradztwa

W Uczelni  funkcjonuje także Akademickie Centrum Wsparcia i Doradztwa  (ACWiD). Wykwalifikowani specjaliści służą pomocą i wsparciem studentom ANS, którzy mają: problemy z uczeniem się i zdawaniem egzaminów, potrzebują wsparcia w dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji, nie radzą sobie ze stresem studiowania. Zadania ACWiD realizowane są poprzez: wsparcie (informacyjne, psychologiczne, instrumentalne, społeczne), interwencje w sytuacjach kryzysowych, wielozakresową pomoc i doradztwo zawodowe, szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego, coaching.

Kontakt on – line: psycholog dr Magdalena Gliniecka-Rękawikczwartki 12.00-14.00 –  na platformie MS Teems; ponieważ  spotkania odbywają się indywidualnie, to w celu ustalenia
i potwierdzenia terminu spotkania należy wcześniej wysłać e-maila na adres – Turn on Javascript! podając w treści numer albumu; czekamy na zwrotny e-mail,
w którym otrzymamy informację o godzinie spotkania i sposobie rozpoczęcia wizyty.
 

https://ans-elblag.pl/akademickie-centrum-wsparcia-i-doradztwa/

 

Na Skróty

Wszelkie informacje dla studentów z niepełnosprawnościami są dostępne na stronach internetowych ANS w Elblągu.

1.      Uczelnia bez barier – dotyczy bezpośrednio studentów z niepełnosprawnościami

https://ans-elblag.pl/uczelnia-bez-barier.html

oraz

2.      Akademickie Centrum Wsparcia

https://pwsz.elblag.pl/akademickie-centrum-wsparcia-i-doradztwa/

3.      Akademickie Biuro Karier

https://ans-elblag.pl/

 

4.      Rada Studentów

https://ans-elblag.pl/rada-studentow

5.      Erasmus +

https://ans-elblag.pl/erasmusplus/

6.      Niezbędnik studenta

https://ans-elblag.pl/praktyczny-niezbednik-studenta.html

7. Rodzaje świadczeń materialnych

https://ans-elblag.pl/stypendia/

 

 

Z wyrazami szacunku

Henryka Szumna

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

 

Przewiń do góry