Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Startup House III - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2019-01-02

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2019-12-31

 

Całkowita wartość projektu: 993 175,00 zł, dofinansowanie: 842 498,75 zł.

 

Celem głównym projektu jest wykreowanie na terenie miasta Elbląg oraz województwa warmińsko-mazurskiego sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju MŚP. 

Cele szczegółowe:

1. Zapewnienie wystandaryzowanych usług, według zidentyfikowanego zapotrzebowania, do funkcjonowania przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju.

2. Ułatwienie dostępu MŚP i podniesienie standardu usług świadczonych przez Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu - IOB.

3. Podniesienie konkurencyjności oraz rozwój 15 przedsiębiorstw w regionie.    

Przewiń do góry