Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

O PROJEKCIE:

Projekt "Zawodowe Zrozumienie Niepełnosprawności" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany jest w ramach III Osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (POWR.03.05.00 - 00-PU39/19)

 

Okres realizacji projektu: od 2020-04-01 do 2023-09-30

Wartość projektu: 1 244 164,80 zł

Dofinansowanie Projektu ze środków europejskich: 1 206 839,85 zł

 

CEL PROJEKTU:

 

Celem Projektu " Zawodowe Zrozumienie Niepełnosprawności " jest podniesienie kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego, co ma odpowiadać obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz podniesienie kompetencji u osób należących do kadry dydaktycznej Uczelni w zakresie nauczania projektowania uniwersalnego.

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

- dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno - gospodarczych - opracowanie i wdrożenie zajęć obowiązkowych w programie studiów na 3 kierunkach, studiów stacjonarnych I stopnia (Budownictwo, Informatyka, Pedagogika), obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług, na kierunkach

- działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr - realizacja szkoleń w celu efektywnego nauczania projektowania uniwersalnego

 

GRUPA DOCELOWA:

- studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia PWSZ w Elblągu  kierunków studiów: Budownictwo, Informatyka, Pedagogika
- nauczyciele akademiccy PWSZ w Elblągu i inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne zgodnie z zapisami w projekcie.

 

EFEKTY:

Podniesienie kompetencji u 75 studentów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego, co ma odpowiadać obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz podniesienie kompetencji u 11 osób należących do kadry dydaktycznej Uczelni w zakresie nauczania projektowania uniwersalnego.

 

Dzięki modyfikacji programów kształcenia zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, Uczelnia zwiększy dostępność, jakość i efektywność kształcenia co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej studentów PWSZ. Zwiększy się jakość i zakres świadczonego wsparcia dla studentów. Do stałej oferty uczelni zostanie wprowadzony zmodyfikowany program kształcenia, którego celem będzie umożliwienie studentom poznania potrzeb osób niepełnosprawnych oraz praktycznego zastosowania zasad projektowania uniwersalnego produktów i usług.

Dokumenty rekrutacyjne:

 

DZIAŁANIA:

Przewiń do góry