Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Elblągu”
jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3 – „Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 – „Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych”.

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2020-05-28
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2023-12-29

Całkowita wartość projektu wynosi 24 284 764,35 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 15 639 726,54 zł.

 

Celem głównym przedmiotowego projektu jest: dostosowanie warunków kształcenia zawodowego i wyższego do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie zainteresowania tymi formami kształcenia, a tym samym utrzymania liczby absolwentów PWSZ w Elblągu.

Cel główny osiągnięty zostanie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych tj.:

- rozwój infrastruktury PWSZ związanej ze zgłaszanym zapotrzebowaniem ze strony potencjalnych pracodawców, zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wykorzystanie potencjału Uczelni we wdrażaniu kształcenia obejmującego kluczowe kompetencje społeczne absolwentów,

- co najmniej utrzymanie liczby studentów na obecnym poziomie , z uwzględnieniem korekty wynikającej z niżu demograficznego,

- przygotowanie nowej (rozbudowa) oraz dostosowanie istniejącej powierzchni oraz wyposażenia do utworzenia oraz działalności CKS oraz nowych specjalności,

- wykorzystywane istniejących powierzchni zlokalizowanych przy ul. Zacisze w Elblągu,

- realizacja Strategii rozwoju miasta Elbląga,

- wzrost potencjału Uczelni dla budowania przewag konkurencyjnych regionu.

 

Efekty realizacji projektu:

- wzrost liczby użytkowników, -

 wzrost potencjału rozwojowego regionu,

- stworzenie nowej bazy dydaktycznej umożliwiającej kształcenie kadr pod kątem inteligentnych specjalizacji,

- uruchomione 2 nowe zakresy studiów,

- poprawa wizerunku regionu,

- 2 obiekty przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

Przewiń do góry