Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Szanowni Państwo,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY” z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, która odbędzie się 9 października 2020 roku.

 

Trzydzieści lat temu został rozpoczęty w Polsce proces odbudowy samorządu terytorialnego. Trzy dekady funkcjonowania samorządu terytorialnego pozwalają na pogłębioną analizę problemów oraz na wyciągnięcie wniosków. Należy zastanowić się, jakie rozwiązania się sprawdzają, jakie z kolei trzeba poprawić, zmienić, uzupełnić.

Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce jest jednym z najważniejszych fundamentów ustrojowych III Rzeczypospolitej. Dnia 8 marca 1990 roku została przyjęta ustawa o samorządzie terytorialnym, która zapoczątkowała proces budowy demokratycznego samorządu.  W ustawie zapisano iż „mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową”. Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce miał wpływ na demokratyzację systemu politycznego. W następnych latach przeprowadzono reformy samorządowe. Kluczowe okazały się zmiany z dnia 1 stycznia 1999 roku, które wprowadzały samorząd powiatowy i wojewódzki. W artykule 15 Konstytucji RP z 1997 roku zapisano zasadę decentralizacji („Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej”), która stanowi jedną z zasad ustrojowych Polski. W wyniku reformy wiele zadań państwa przeniesiono na szczebel samorządowy. Reformy samorządowe wpłynęły także na rozwój partycypacji lokalnej. Budowano instytucje demokracji obywatelskiej, które miały z kolei wpływ na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego.

Doświadczenia trzydziestu lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce pozwalają na zadanie wielu istotnych pytań oraz poszukiwanie odpowiedzi, które mogą być pomocne w przyszłości. W czasie konferencji chcielibyśmy czerpać także z doświadczeń miasta Elbląg, regionu elbląskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych, praktyków związanych z samorządem terytorialnym oraz studentów zainteresowanych poruszoną problematyką.

 

Organizator

Instytut Ekonomiczny

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

 

 

Patronat honorowy

Dr Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Patronat medialny

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl; Truso.tv

 

Miejsce obrad

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Aleja Grunwaldzka 137

 

Termin:

9 października 2020 roku

 

KOMITET PROGRAMOWY:

prof. dr hab. Marek Chmaj, Kierownik Katedry Prawa Publicznego i Praw Człowieka
Wydział Prawa SWPS w Warszawie

prof. dr hab. Roman Kisiel, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

prof. dr hab. Dariusz Szpoper, Dyrektor Instytutu Prawa i Administracji w Akademii Pomorskiej w Słupsku

dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, Prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz, Katedra Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

mł. insp. dr hab. Agata Tyburska, Prorektor ds. Rozwoju Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

mgr inż. Krzysztof Starańczak, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu – Przewodniczący Komitetu organizacyjnego

dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. PWSZ, Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. naukowych i organizacyjnych PWSZ w Elblągu

mgr Katarzyna Olszewska, Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. kształcenia PWSZ w Elblągu

dr Olga Filaszkiewicz, Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu

dr inż. Tomasz Winnicki, Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu

dr Henryk Gawroński, Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu

 

Sekretariat konferencji:

mgr Sylwia Lasota

Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu

Aleja Grunwaldzka 137

82-300 Elbląg

 tel.: 55 629 06 51

e-mail: Turn on Javascript!

 

 

Organizatorzy proponują następujące zagadnienia:

 

I. Organizacja i zadania samorządu terytorialnego:

wójt (burmistrz, prezydent); rada/sejmik i ich funkcjonowanie; radny;  wzajemne relacje organów samorządowych:

II. Wybory samorządowe:

system wyborczy; proces wyborczy; polityczne aspekty wyborów;

III. Zmiany strukturalne:

gmina – kwestie granic; scalanie gmin; powiat – łączenie; perspektywy; województwo – funkcjonowanie; przyszłość; metropolie;

IV. Partycypacja obywatelska:

formy partycypacji obywatelskiej; referendum; budżet obywatelski; konsultacje społeczne; partnerstwa lokalne i lokalne grupy działania;


VI. Ochrona samodzielności samorządu terytorialnego:

niezależność samorządu terytorialnego, gwarancje samodzielności finansowej, środki pozwalające na weryfikację rozstrzygnięć nadzorczych;

V. Finanse samorządowe:

polityka finansowa na szczeblu lokalnym; fundusze europejskie  a samorząd lokalny;

VI. Zapewnienie dostępu do usług publicznych przez samorząd terytorialny:

edukacja, pomoc społeczna i ochrona rodziny, sport i rekreacja, promocja zatrudnienia, wodociągi i kanalizacja, komunikacja miejska  i inne;

VII. Gospodarka przestrzenna, rewitalizacja i ochrona środowiska:

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plany zagospodarowania, inwestycje celu publicznego, ocena oddziaływania na środowisko, lokalne plany rewitalizacji;

VIII. Instrumenty rozwoju terytorialnego i zarządzania:

zintegrowane inwestycje terytorialne, specjalne strefy ekonomiczne, parki technologiczne, centra usług wspólnych, rządowe programy wsparcia samorządów, itp.;

IX. Działania samorządu na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności:

zarządzanie kryzysowe w samorządzie; funkcjonowanie powiatowych komisji bezpieczeństwa i porządku.

 

Formą udziału w konferencji, poza referentem, może być także przedstawienie plakatu, posteru, wystawy.

 

Ważniejsze informacje i terminy:

2 marca 2020 r. - zgłoszenia na konferencję

6 marca 2020 r. - informacja o zakwalifikowaniu wystąpień

12 marca 2020 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej

24 kwietnia 2020 r. - dostarczenie referatu na konferencję

 

Opłata konferencyjna wynosi:

150 zł - obejmuje druk monografii, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz obiad.

184,50 zł – obejmuje druk monografii, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz obiad; opłata dla osób niefinansowanych ze środków publicznych (opłata powiększona o VAT)

50 zł – wygłoszenie referatu na konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz obiad.

61,50 - wygłoszenie referatu na konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz obiad; opłata dla osób niefinansowanych ze środków publicznych (opłata powiększona o VAT)

Opłatę należy wpłacić na konto nr: 21 1090 2617 0000 0006 5200 2942

Tytuł przelewu: Konferencja IE oraz imię i nazwisko prelegenta.

Pragniemy zaznaczyć, że nie zapewniamy noclegu, który prelegenci organizują we własnym zakresie. W razie potrzeby służymy radą i pomocą. W tym celu prosimy o kontakt mailowy pod podanym wyżej adresem.

Prelegenci otrzymają stosowne certyfikaty potwierdzające udział w konferencji. Zastrzegamy możliwość wyboru referatów. Referaty, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną opublikowane w monografii. Teksty do publikacji prosimy dostarczyć w terminie konferencji. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zostało pozytywnie ocenione przez KEN oraz znalazło się w rozszerzonym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I (80 pkt.)

Teksty do publikacji proszę przygotować zgodnie z szablonem zamieszczonym w załączniku 1.

 

 

Przewiń do góry