Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni,
zaprasza do udziału
w

II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„OBLICZA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Gospodarka w warunkach zwiększonej niepewności i ryzyka

 

17.10.2024 r.

 

Prowadzenie każdej działalności gospodarczej od zawsze obarczone było ryzykiem, a niepewność towarzyszyła niemal wszystkim decyzjom o charakterze strategicznym i bieżącym. Niepewność często wynika z nieprzejrzystego mechanizmu podejmowania decyzji i nasila się wraz z pojawiającymi się wstrząsami gospodarczymi i politycznymi. Choć przyczyn i rodzajów niepewności jest wiele, ich wspólną cechą jest tworzenie mniej atrakcyjnego środowiska do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na przełomie drugiej i trzeciej dekady XXI wieku determinującym czynnikiem funkcjonowania globalnej gospodarki stało się powszechne poczucie niepewności i nieprzewidywalności. Wynika ono z doświadczenia ogólnoświatowej pandemii Covid-19, której konsekwencje w dalszym ciągu są odczuwalne w życiu społecznym i gospodarczym. Inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 r. wywołała katastrofalny kryzys humanitarny i zagroziła stabilności stosunków geopolitycznych. Konsekwencją pandemii i wojny jest m.in. spowolnienie światowego wzrostu gospodarczego, wzrost inflacji i zadłużenia, zakłócenia w funkcjonowaniu ogólnoświatowych rynków produktów strategicznych – m.in. zbóż i surowców naturalnych. Sytuacja ta, wraz nasilającym się kryzysem klimatycznym i energetycznym powoduje obniżenie poziomu bezpieczeństwa  energetycznego i żywnościowego na świecie.

Wszystko to wymusza na przedsiębiorstwach konieczność dostosowania się do zmieniających się warunków geopolitycznych, występujących szoków podażowych i cenowych, bardziej kosztownych wzorców handlu i znacznego przekierowania w handlu energią. Jednocześnie nakłada się na to rozwój sztucznej inteligencji, wywierającej w coraz większym stopniu wpływ na zatrudnienie, gospodarkę i społeczeństwo. Nowa rzeczywistość gospodarcza odznaczająca się zwiększonym poziomem niepewności i ryzyka prowokuje do zastanowienia się nad następującymi zagadnieniami:

 1. Wpływ inflacji, kryzysu pandemicznego i geopolitycznego na gospodarkę;
 2. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach kryzysowych;
 3. Handel międzynarodowy w aspekcie konfliktu;
 4. Rynek pracy i migracja kapitału ludzkiego w warunkach ryzyka i niepewności;
 5. Działania przedsiębiorstw dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcuchów dostaw;
 6. Działania państw na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego
 7. Światowy kryzys klimatyczny i energetyczny;
 8. Transformacja gospodarcza w kierunku dekarbonizacji i gospodarki obiegu zamkniętego;
 9. Przemysł przyszłości – perspektywa wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0

Te i inne zagadnienia staną się przedmiotem dyskusji prowadzonej podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomiczny Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Dlatego też chcielibyśmy odwołać się do doświadczeń globalnych, ogólnopolskich, oraz regionalnych, w tym regionu elbląskiego i miasta Elbląg. Liczymy na uczestnictwo pracowników naukowych, praktyków związanych z gospodarką, przedsiębiorców oraz studentów. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej konferencji.

Stosownie do ww. zagadnień badawczych zapraszamy do przygotowania wystąpienia na konferencji i rozdziału w monografii naukowej, w następujących obszarach badawczych:

 1. Funkcjonowanie rynków dóbr, usług, pracy, paliw i energii - kryzys to szansa której nie można zmarnować
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach zwiększonej niepewności i ryzyka
 3. Funkcjonowanie i zmiany na rynku TSL: Transport – Spedycja – Logistyka
 4. Finansowanie działalności gospodarczej
 5. Gospodarka Unii Europejskiej i państw członkowskich w okresie kryzysu i zwiększonej inflacji
 6. Współpraca międzynarodowa i korporacje międzynarodowe przedsiębiorstw w obliczu zmian geopolitycznych
 7. Transformacja w kierunku „zielonej i błękitnej gospodarki” o gospodarki o obiegu zamknięty jako odpowiedź na kryzys klimatyczny i energetyczny
 8. Warunki rozwoju i wpływ sztucznej inteligencji na konkurencyjność gospodarki

 

Organizator

Instytut Ekonomiczny

Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

 

 

Miejsce obrad:

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, Aleja Grunwaldzka 137

 

Termin:

17 października 2024 r.

 

 

KOMITET PROGRAMOWY:

prof. dr hab. Roman Kisiel, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz, Kierownik Katedry Ekonomii Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki  Łódzkiej

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG, Prodziekan Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

dr hab. Tomasz Korol, prof. uczelni, Prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

dr hab. Artur Jacek Kożuch, prof. WAT, Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW w Warszawie, Kierownik katedry Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu, Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie

dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM, Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr hab. Tadeusz Liziński, prof. uczelni, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

prof. dr hab. Jacek Rybicki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Andreea Claudia Serban, prof., Director of Doctoral School of Economics I; Professor, Department of Economics and Economic Policies, Faculty of Economics Bucharest University of Economic Studies, Romania

dr hab. Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, prof. UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM w Olsztynie, Kierownik Katedry Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

mgr inż. Krzysztof Starańczak, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego ANS w Elblągu – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni, Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. naukowych i organizacyjnych ANS w Elblągu

dr Katarzyna Olszewska, Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. kształcenia ANS w Elblągu

dr Henryk Gawroński, prof. uczelni, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr hab. inż. Jacek Rak, prof. uczelni, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Marta Aniśkowicz, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Marek Bucholc, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr inż. Marcin Bukowski, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Mariusz Darabasz, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Krzysztof Grablewski, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

mgr Bartosz Kalisz, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr inż. Artur Laszuk, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Oleksandra Oliynuchuk, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Ewa Patra, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Teresa Pietrulewicz, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr inż. Anetta Waśniewska, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr inż. Tomasz Winnicki, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

 

Sekretariat konferencji:

mgr Edyta Ocicka

Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

Aleja Grunwaldzka 137

82-300 Elbląg

tel.: 55 629 06 54; e-mail: Turn on Javascript!

 

Ważniejsze informacje i terminy:

15 marca 2024 r. - zgłoszenia na konferencję (Karta uczestnictwa)

22 marca 2024 r. - informacja o zakwalifikowaniu wystąpień

12 kwietnia 2024 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej

26 kwietnia 2024 r. - dostarczenie referatu na konferencję na adres: Turn on Javascript!

 

Opłata konferencyjna wynosi:

350 zł - obejmuje proces wydawniczy monografii (recenzje, redakcja, druk).

430,50 - obejmuje proces wydawniczy monografii; opłata dla osób niefinansowanych ze środków publicznych (opłata powiększona o VAT).

100 zł – w wypadku wygłoszenia referatu, bez publikacji.

123 zł - w wypadku wygłoszenia referatu, bez publikacji; opłata dla osób niefinansowanych ze środków publicznych (opłata powiększona o VAT).

Opłatę należy wpłacić na konto nr: 21 1090 2617 0000 0006 5200 2942.

Tytuł przelewu: Konferencja IE oraz imię i nazwisko prelegenta.

 

Prelegenci otrzymają stosowne certyfikaty potwierdzające udział w konferencji. Zastrzegamy możliwość wyboru referatów. Referaty, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w monografii.  W przypadku studenta niezbędna jest pozytywna opinia tekstu opiekuna naukowego.

Wydawnictwo Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zostało pozytywnie ocenione przez Komisję Ewaluacji Nauki oraz znalazło się w rozszerzonym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I (80 pkt).

INFORMUJEMY, ŻE W RAZIE ZWIĘKSZENIA ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO KONFERENCJA MOŻE ODBYĆ SIĘ W TRYBIE ZDALNYM.

Teksty do publikacji prosimy przygotować zgodnie z szablonem zamieszczonym w załączniku 1.

Noclegi organizowane są we własnym zakresie.

 

 

Przewiń do góry