Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Z uwagi na pandemię korona wirusa oraz wprowadzenie zdalnego nauczania w szkołach, Ministerstwo Edukacji i Nauki zdecydowało się na zmiany w egzaminie maturalnym 2021.

Matura 2021 - zmiany

 

Jakie najważniejsze zmiany na maturze 2021?

Główną zmianą jest to, że egzamin odbędzie się tylko w części pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz  maturzyści nie będą musieli zdawać obowiązkowo przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Część ustna jest nieobowiązkowa. Przystąpić do niej będą mogły  osoby planujące kontynuację nauki na uczelniach zagranicznych lub realizujące umowy międzynarodowe.

Egzamin dojrzałości zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres podstawy programowej.

Ponadto w bieżącym roku szkolnym absolwenci nie będą mieli obowiązku przystąpienia do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Do 7 lutego 2021 uczniowie i absolwenci szkół średnich mają możliwość wprowadzenia zmian w złożonej wcześniej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

  

Przedmioty obowiązkowe na maturze 2021

Język polski (przedmiot obowiązkowy):

 • 170 minut - czas trwania
 • 70 punktów - możliwe do uzyskania (test: 20 punktów, wypracowanie: 50 punktów)
 • 3 tematy wypracowania do wyboru - 2 rozprawki (jeden ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi spoza lektur obowiązkowych) oraz interpretacja tekstu poetyckiego

 

Matematyka (przedmiot obowiązkowy)

 • 170 minut - czas trwania
 • 45 punktów - możliwe do uzyskania (zadania zamknięte: 28 punktów, zadania otwarte: 17 punktów)
 • 7 zadań otwartych (o 2 mniej niż w latach poprzednich)
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych (ograniczenia wymagań dotyczące funkcji i graniastosłupów oraz rezygnacja z brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów)

 

Język obcy (przedmiot obowiązkowy)

 • 120 minut - czas trwania
 • 50 punktów - możliwe do uzyskania (zadania zamknięte: 40 punktów, zadania otwarte: 10 punktów)
 • A2+ - zakres środków językowych w wypowiedziach pisemnych (skala ESOKJ)
 • B1 - zakres rozumienia tekstów pisanych oraz rozumienia ze słuchu
 • część ustna nieobowiązkowa 
 • przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych - ograniczenia wymagań podstawy programowej oraz zakresu środków gramatycznych

 

Przedmioty dodatkowe na maturze 2021 (poziom rozszerzony)

 • 150 - 180 minut - czas trwania
 • języki nowożytne - ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej.
 • geografia - usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia w formie online (np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, zróżnicowanie językowe ludności świata, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, charakterystyka reżimów rzecznych w Polsce).
 • 6 przedmiotów dodatkowych - maksymalna liczba przedmiotów na egzaminie, do której mogą przystąpić maturzyści
 • przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych

 

W roku szkolnym 2020/2021 absolwenci zdadzą egzamin maturalny i uzyskają świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzymają z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30 procent punktów możliwych do uzyskania.

Przewiń do góry