Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Startup House IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

 

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2020-03-01
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31

 

Całkowita wartość projektu: 4 966 197,00 zł, dofinansowanie: 4 221  267,45  zł.

Celem projektu jest wykreowanie na terenie miasta Elbląg oraz województwa warmińsko-mazurskiego sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju MŚP. 

 

Cele szczegółowe:

1. Zapewnienie wystandaryzowanych usług, według zidentyfikowanego zapotrzebowania, do funkcjonowania przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju.

2. Ułatwienie dostępu MŚP i podniesienie standardu usług świadczonych przez Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu - IOB.

3. Podniesienie konkurencyjności oraz rozwój 60 przedsiębiorstw w regionie.

4. Rozwój i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z regionalnych inteligentnych specjalizacji, o charakterze innowacyjnym oraz z przedsiębiorstw z branż średnio-wysokiej
i wysokiej techniki.

Cele projektu są zgodne z zapisami RPO WiM 2014-2020.

Przewiń do góry