Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu realizuje projekt „Startup House II – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, możliwe będzie udzielenie wsparcia na rzecz 15 przedsiębiorców z sektora MŚP – podmiotów, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata. Wsparcie będzie realizowane od marca 2018 r. przez okres 10 miesięcy.

Celem projektu jest wykreowanie na terenie miasta Elbląg oraz województwa warmińsko-mazurskiego sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju MŚP.    

    
Przedsięwzięcie kierowane jest przede wszystkim do firm, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz firm funkcjonujących w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji czyli z tzw. branż średnio-wysokiej i wysokiej techniki.  Bezpłatny program inkubacji obejmować będzie:

  • dostęp do 15 wyposażonych pomieszczeń biurowych,
  • szkolenia specjalistyczne (m.in. budowania marki, komercjalizacji produktów i usług),
  • usługi ICT,
  • usługi specjalistyczne (związane z promocją),
  • usługi prawne,
  • usługi księgowe,
  • doradztwo (m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój działalności, coaching),
  • mentoring,
  • wsparcie ze strony dedykowanego opiekuna firmy.

 

Projekt „Startup House II – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

 

Całkowita wartość projektu: 993 288,89 zł, dofinansowanie: 844 295,56 zł.

Przewiń do góry