Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przyznanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu ponad 6 milionów zł na realizację Projektu „PWSZ w Elblągu - Uczelnia III-ciej Generacji”, który brał udział w konkursie na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I, Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Okres realizacji projektu: od: 2018-06-01 do: 2022-12-31
Wartość projektu : 6 227 683,00 zł
Dofinansowanie : 6 038 308,00 zł
Wkład własny : 189 375,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni.


Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej PWSZ
w Elblągu odpowiadającej potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa na poziomie regionu i kraju w okresie do 2022.

Cele szczegółowe:
● Opracowanie mechanizmu do diagnozowania potrzeb i wdrażania rekomendacji w zakresie procesu kształcenia odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;
● Aktualizacja i opracowanie nowych programów kształcenia na kierunku Administracja, Ekonomia, Informatyka, Mechanika i budowa maszyn oraz Budownictwo;
● Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w grupie 354 studentów;
● Podniesienie kompetencji dydaktycznych w grupie 28 pracowników dydaktyki;
Podniesienie kompetencji zarządczych w grupie 56 pracowników administracji i kadry zarządzającej;
● Podniesienie jakości procesów zarządczych Uczelni oraz współpracy z otoczeniem.

Projekt będzie realizowany we współpracy środowiska akademickiego PWSZ w Elblągu (m.in. dydaktycy, pracownicy Akademickiego Biura Karier, studenci, kadra zarządzająca)
z partnerami z otoczenia społecznego, gospodarczego i instytucjonalnego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację modułów:

1) Programów kształcenia,

2) Podnoszenia kompetencji,

4) Wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów
w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy,

6) Zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

W efekcie realizacji projektu 30% absolwentów Uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie będzie kontynuować kształcenie lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia.

Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej PWSZ w Elblągu odpowiadającej potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa na poziomie regionu i kraju w okresie do 2022.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci członkowie wszystkich grup tworzących społeczność akademicką PWSZ w Elblągu: studenci, kadra dydaktyczna i administracyjna.

Projekt będzie realizowany we współpracy środowiska akademickiego PWSZ w Elblągu z przedstawicielami biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. W efekcie zostaną opracowane nowe i zaktualizowane dotychczasowe programy kształcenia dostosowane do współczesnych standardów i potrzeb przyszłego rynku pracy i społeczeństwa w ujęciu regionalnym i krajowym. Dzięki szkoleniom i współpracy z pracodawcami nastąpi podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych i społecznych wśród studentów PWSZ w Elblągu. We współpracy z instytucjami rynku pracy oraz w efekcie działań szkoleniowych i informatycznych rozbudowana zostanie jakość i efektywności działań Akademickiego Biura Karier. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych, informatycznych i jakości treści przedkładanych studentom przez kadrę dydaktyczną w ramach prowadzonych zajęć.

Działania z zakresu szkoleń dla kadry administracyjnej, w tym kadry zarządczej, oraz wdrażania informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią i otwartych zasobów edukacyjnych przełożą się na efektywność współpracy Uczelni z otoczeniem, jakość komunikacji oraz szybkość przepływu informacji. Ułatwią również dostęp do zasobów edukacyjnych.

 

Pliki do pobrania

Przewiń do góry