Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: KSZTAŁCENIE 4.0

Okres realizacji projektu: od: 2019-09-01 do: 2023-11-30

Wartość projektu : 6 150 815,00 zł

Dofinansowanie : 5 955 140,00 zł

Wkład własny : 195 675,00 zł

 

Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej PWSZ w Elblągu odpowiadającej potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa na poziomie regionu i kraju w okresie do 2023.

 

Cele szczegółowe:

● Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w grupie studentów,

● Podniesienie kompetencji dydaktycznych w grupie pracowników dydaktyki,

● Podniesienie kompetencji zarządczych w grupie pracowników administracji i kadry zarządzającej,

● Podniesienie jakości procesów zarządczych Uczelni oraz współpracy z otoczeniem.

 

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci członkowie wszystkich grup tworzących społeczność akademicką PWSZ w Elblągu: studenci, kadra dydaktyczna i administracyjna.

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

1) Aktualizację wybranych programów kształcenia pod kątem potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

2) Działania podnoszące kompetencji i kwalifikacji wśród studentów, pracowników dydaktycznych oraz pracowników administracji.

4) Wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

6) Rozwój narzędzi i procedur zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

 

Projekt będzie prowadzony we współpracy środowiska akademickiego PWSZ w Elblągu (m.in. dydaktycy, pracownicy ABK, studenci, kadra zarządzająca) z partnerami z otoczenia społecznego, gospodarczego i instytucjonalnego.

 

W efekcie realizacji projektu 30% absolwentów Uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie będzie kontynuować kształcenie lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia

 

Projekt przełoży się rozwój wśród studentów i absolwentów Uczelni umiejętności zawodowych (na które popyt zgłaszają pracodawcy) oraz kompetencji miękkich (które pozwolą na elastyczne dopasowanie się do rynku pracy). Szereg działań został dedykowany rozwojowi potencjału i kompetencji własnej kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządczej Uczelni, co przełoży się na treść i formy prowadzonych zajęć oraz jakość prowadzenia Uczelni. Kluczowy nacisk został położony na znajomości języków obcych. Wzmocnieniu ulegnie rola i kompetencje pracowników ABK w zakresie oferowanego wsparcia oraz współpracy z otoczeniem Uczelni. Pozwoli to na zwiększenie zakresu udzielanych form wsparcia, jakości i efektywności badań dotyczących potrzeb rynku pracy oraz rozbudowę działań wspierających kontakt studentów z pracodawcami.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni.

Przewiń do góry