Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

REGULAMIN DYPLOMOWANIA W INSTYTUCIE PEDAGOGICZNO - JĘZYKOWYM   - Uchwała Nr 32/2022 z dnia 26 maja 2022 -  treść regulaminu

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY - Zał. do Zarządzenia Nr 06/2019 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 19 lutego 2019 r. - treść regulaminu

 

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZASAD SPORZĄDZANIA DYPLOMU I SUPLEMENTU - zarz.nr 12/2016

 • katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu - druk
 • formularz osiągnięć studenta (student składa w dziekanacie do dnia obrony) - druk

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020:

Uczelnia nie pobiera opłat za wydanie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu wraz z ich dwoma odpisami.

Jednakże na podstawie Zarządzenia 34/2020 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 28 maja 2020 r. opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu w języku angielskim oraz duplikatu dyplomu lub suplementu wynosi 20 zł.

Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym- https://bip.ans-elblag.pl/pliki/s564s1696943388.pdf

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

W dziekanacie należy złożyć:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany dwustronnie i zbindowany oraz wersję elektroniczną pracy (płyta CD) w formacie PDF wraz z załącznikami (płyta przymocowana do tylnej okładki pracy)
 • STUDENT DRUKUJE PRACĘ POBRANĄ ZE STRONY apd.pwsz.elblag.pl ZAWIERAJĄCĄ NUMERY KONTROLNE STRON (znajdujące się w lewym dolnym rogu) !!!
 • Wprowadzenie pracy dyplomowej wraz z załącznikami wg scenariusza do Systemu Archiwum Prac Dyplomowych na stronie www.apd.pwsz.elblag.pl wg instrukcji.  Przed umieszczeniem pracy w systemie APD należy sprawdzić czy temat pracy dyplomowej jest ZGODNY z tematem na Państwa pracy. Jeżeli temat się różni (były wprowadzone jakiekolwiek zmiany) należy niezwłocznie złożyć w dziekanacie podanie z prośbą o zmianę tematu pracy dyplomowej wraz z podpisem promotora - podanie
 • podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego z pozytywną opinią opiekuna pracy - drukowane dwustronnie plik
 • Oświadczenie zał. nr 1 do Regulaminu Antyplagiatowego do Zarz. Nr 06/2019 - zbindowane razem z pracą dyplomową (na końcu pracy) - plik
 • Oświadczenie udostępnienie pracy dyplomowej - zbindowane razem z pracą dyplomową (na końcu pracy) - plik
 • Karta tematu pracy dyplomowej (załącznik nr 6 do Regulaminu dyplomowania)  - zbindowane razem z pracą dyplomową (na 2 stronie pracy, po stronie tytułowej) - plik
 • dzienniczek praktyk

 

§ 37 Regulaminu Studiów uchwalonego przez Senat ANS w Elblągu w dniu 07.04.2022 r.

1. Na studiach pierwszego stopnia studenci przygotowują prace dyplomowe, o ile przewiduje to program studiów.

2. Na wszystkich kierunkach studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uczelni studenci przygotowują prace dyplomowe. Po złożeniu pracy dyplomowej student zdaje egzamin dyplomowy.

4. Prace i egzaminy dyplomowe traktowane są jako część planu ostatniego semestru studiów.
5. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową:

 • do 31 marca - jeśli studia kończą się w semestrze zimowym,
 • do 30 września - jeśli studia kończą się w semestrze letnim.

Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego lub pracowni dyplomowej.

6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor instytutu, na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora pracy, może zwiększyć okres złożenia pracy dyplomowej jednak nie dłuższy niż o 3 miesiące.
7. W stosunku do studenta, który nie złożył pracy dyplomowej w terminach określonych w ust. 5 lub 6, dyrektor instytutu wnioskuje do rektora o skreślenie go z listy studentów.

 

DYPLOM dla Absolwenta jest gotowy do odbioru w Biurze ds. Studenckich, pok. 206 ul. Wojska Polskiego 1, w terminie 30 dni od daty obrony.

 

 

Pliki do ściągnięcia

 

Przewiń do góry