REGULAMIN DYPLOMOWANIA W INSTYTUCIE PEDAGOGICZNO - JĘZYKOWYM   - treść regulaminu

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY - Zał. do Zarządzenia Nr 06/2019 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 19 lutego 2019 r. - treść regulaminu

Zasady i organizacja egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu (zarządzenie Nr 04/2021 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 02.02.2021r.)

 

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZASAD SPORZĄDZANIA DYPLOMU I SUPLEMENTU - zarz.nr 12/2016

 • katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu - druk
 • formularz osiągnięć studenta ( student składa w dziekanacie do dnia obrony) - druk

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

W dziekanacie należy złożyć:

 • dwa egzemplarze pracy dyplomowej wydrukowane dwustronnie i zbindowane oraz wersję elektroniczną pracy w formacie PDF wraz z załącznikami (płyta przymocowana do tylnej okładki pracy)
 • STUDENT DRUKUJE PRACĘ POBRANĄ ZE STRONY apd.pwsz.elblag.pl ZAWIERAJĄCĄ NUMERY KONTROLNE STRON (znajdujące się w lewym dolnym rogu) !!!
 • Wprowadzenie pracy dyplomowej wraz z załącznikami wg scenariusza do Systemu Archiwum Prac Dyplomowych na stronie www.apd.pwsz.elblag.pl wg instrukcji.  Przed umieszczeniem pracy w systemie APD należy sprawdzić czy temat pracy dyplomowej jest ZGODNY z tematem na Państwa pracy. Jeżeli temat się różni (były wprowadzone jakiekolwiek zmiany) należy niezwłocznie złożyć w dziekanacie podanie z prośbą o zmianę tematu pracy dyplomowej wraz z podpisem promotora - podanie
 • podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego z pozytywną opinią opiekuna pracy - drukowane dwustronnie - 21 dni przed planowanym terminem obrony - plik
 • Oświadczenie zał. nr 1 do Regulaminu Antyplagiatowego do Zarz. Nr 06/2019 - zbindowane razem z pracą dyplomową (na końcu pracy) - plik
 • Oświadczenie udostępnienie pracy dyplomowej - zbindowane razem z pracą dyplomową (na końcu pracy) - plik
 • dowód wpłaty za wydanie dyplomu - opłata wynosi 60 zł za dyplom w j. polskim oraz dla osób chętnych 40 zł za dyplom w j.obcym ( należy złożyć podanie do Działu Kształcenia o wystawienie dyplomu w j.obcym i dołączyć dodatkowe zdjęcie )
 • WPŁATY TYLKO NA KONTO WYGENEROWANE PRZEZ USOS
 • dzienniczek praktyk

 

§ 36 Regulaminu Studiów uchwalonego przez Senat PWSZ w Elblągu w dniu 29.04.2021 r.
1. Na wszystkich kierunkach i specjalnościach prowadzonych w uczelni studenci przygotowują prace dyplomowe i po ich złożeniu zdają egzamin dyplomowy. Prace i egzaminy dyplomowe traktowane są jako część planu ostatniego semestru studiów.
2. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową:

 • do 31 marca - jeśli studia kończą się w semestrze zimowym,
 • do 30 września - jeśli studia kończą się w semestrze letnim.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor instytutu, na wniosek studenta zaopiniowany przez opiekuna pracy, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
4. W stosunku do studenta, który nie złożył pracy dyplomowej w terminach określonych w ust. 2 lub 3, dyrektor instytutu wnioskuje do rektora o skreślenie studenta z listy studentów.

 

DYPLOM dla Absolwenta jest gotowy do odbioru w Biurze ds. Studenckich, pok. 206 ul. Wojska Polskiego 1, w terminie 30 dni od daty obrony.

 

 

Pliki do ściągnięcia

 

Przewiń do góry