Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Jak przenieść się na studia w ANS w Elblągu?

Studiujesz lub studiowałeś w Ukrainie i chcesz kontynuować naukę na studiach w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu? Wystarczy, że będziesz kierował się następującymi krokami:

 

KROK 1 - Dostarcz nam wymagane dokumenty.

 

KROK 2 - Sprawdź czy możesz studiować bezpłatnie w ANS w Elblągu.

 

KROK 3 - Poczekaj na informację od nas.

 

 

KROK 1 - Wymagane dokumenty

 

Ubiegając się o przeniesienie na studia w ANS w Elblągu w pierwszej kolejności wypełnij formularz dostępny w języku ukraińskim. Nastepnie dostarcz nam oryginały dokumentów na adres Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, Polska:

  • podanie do Rektora ANS w Elblągu;
  • oświadczenie dotyczące statusu pobytu w Polsce,
  • przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski świadectwo/Atestat ukończenia szkoły średniej oraz dokumenty ze swojej macierzystej uczelni działającej na terytorium Ukrainy dotyczące programu kształcenia, okresów studiów, zdanych egzaminów, zaliczeń lub praktyk zawodowych.
  • 1 fotografia 35x45 mm, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • potwierdzenie znajomości języka polskiego przez rozmowę telefoniczną, Whatsapp/Skype lub poprzez przesłanie skanu certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. Jeżeli znajomość języka polskiego okaże się za niska - zostanie wskazany Ci sposób w jaki możesz ją poprawić,
  • kopię dokumentu urzędowego potwierdzającego przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa od dnia 24 lutego 2022r. (jeżeli Ciebie dotyczy).
 

 

KROK 2 - Sprawdź czy możesz studiować bezpłatnie w ANS w Elblągu

 

Studia stacjonarne w języku polskim w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu są bezpłatne dla obywateli Ukrainy:

 1. którzy posiadają ważną Kartę Polaka;
 2. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 3. korzystających z ochrony czasowej, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań wojennych od 24 lutego 2022 r. (uregulowania dotyczące kandydatów z Ukrainy, o których mowa w art.1 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz.U. 2022.583 z późn.zm., obowiązują do czasu wygaśnięcia ochrony czasowej, określonej w tej ustawie);
 4. którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 6. posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);
 8. posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

Pozostałe osoby wnoszą opłatę w zależności od wybranego instytutu:

 1. Instytut Ekonomiczny - 2800 PLN/semestr
 2. Instytut Informatyki Stosowanej - 3200 PLN/semestr
 3. Instytut Pedagogiczno-Językowy - 3200 PLN/semestr
 4. Instytut Politechniczny - 3500 PLN/semestr

 

 

KROK 3 - Informacje dotyczące przeniesienia na studia w ANS w Elblągu

 

Informacje o przeniesieniu na studia w ANS w Elblągu oraz ewentualnych różnicach programowych do uzupełnienia otrzymasz od nas na swój adres e-mail.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 55 629 05 90 lub e-mail: Turn on Javascript! .

Przewiń do góry