Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu jest jednym z krajowych liderów wspierania kształcenia praktycznego, innowacyjności kształcenia, posiada nowoczesną bazę lokalowo-laboratoryjną, zdolności organizacyjne, jak i kadrę dydaktyczno-naukową. Właściwe wykorzystanie tego potencjału może przysłużyć się rozwojowi gospodarczemu i społecznemu Elbląga oraz regionu.

Dla lepszej realizacji tego celu powołane zostało Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym ANS w Elblągu, które swoje działania rozpoczęło 1 maja 2016 roku. Zarządzeniem Nr 47/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 5 października 2021 r. nastąpiła zmiana nazwy z Centrum  Współpracy  z  Otoczeniem  Gospodarczym,  Społecznym i Instytucjonalnym na Centrum Współpracy Regionalnej. 


W skład Centrum wchodzą:


Zadaniem Centrum jest inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem akademickim ANS w Elblągu, a przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami publicznymi, administracją publiczną i samorządową, czy organizacjami pozarządowymi.

Działanie to służy również budowaniu kapitału społecznego naszego miasta i regionu, a tym samym wzmacnianiu jego potencjału i roli w skali kraju i Europy.

Aktualnie Centrum prowadzi cztery projekty:

Centrum Kompetencji Społecznych w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia pod kątem przyszłych potrzeb rynku pracy, a także umożliwi studentom rozwój kompetencji społecznych i zawodowych oraz postaw przedsiębiorczych i obywatelskich.

ANS w Elblągu - Uczelnia III-ciej Generacji
Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej ANS w Elblągu odpowiadającej potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa na poziomie regionu i kraju w okresie do 2022.


“Reaktor ABK”
Celem projektu jest wsparcie studentów w procesie przechodzenia na rynek pracy, rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych przyszłych absolwentów ANS w Elblągu oraz wypracowania powtarzalnego mechanizmu wsparcia studentów w zakresie doradztwa zawodowego oraz postaw przedsiębiorczych.

Startup House III - inkubacja dla przedsiębiorstw w Elblągu

 

Celem projektu jest wsparcie w procesie prowadzenia działalności 15 firm, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju. Przedsięwzięcie obejmuje m.in.: dostęp do powierzchni biurowej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz usługi doradcze tj. doradztwo specjalistyczne, coaching, mentoring, usługi: prawne, księgowe, związane z promocją, ICT, oraz wsparcie specjalistyczne tj. szkolenia branżowe.

 

 

ul. Zacisze 12, pok. 1
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 629 05 93
tel. kom. +48 693 190 092
faks: +48 55 629 05 10
e-mail: Turn on Javascript!

Przewiń do góry