Biuro Rektora

ul. Wojska Polskiego 1 pok. 217
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 629 05 59
faks: +48 55 629 05 10
 


Kompetencje:

 1.  Obsługa administracyjna i biurowa Rektora i Prorektorów.
  1. Obsługa spotkań Rektora i Prorektorów.
  2. Prowadzenie kalendarza Rektora i Prorektorów.
  3. Prowadzenie Kancelarii Ogólnej, w tym:

1)     przyjmowanie, segregowanie, wydawanie i wysyłanie korespondencji uczelnianej;

2)     przyjmowanie i wydawanie korespondencji wewnętrznej;

3)     załatwianie reklamacji pocztowych;

4)     rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji.

 1. Techniczna obsługa wydawnictw:

1)  przyjmowanie prac zatwierdzonych i ujętych w rocznym planie wydawniczym;

2)  dbałość o terminowe wydawanie publikacji;

3)  kontakt z recenzentami, drukarnią;

4)  archiwizacja wydanych materiałów i dokumentów;

      5)  przyjmowanie i wysyłanie korespondencji dotyczącej Wydawnictw PWSZ w Elblągu;

      6)  sekretarska obsługa Zespołu Pełnomocnego ds. Wydawnictw.

 1. Obsługa systemu Elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).
 2. Monitorowanie zmian w systemie powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Przygotowywanie i obsługa posiedzeń Senatu, Rady Uczelni ANS w Elblągu i Kolegium Rektorskiego (przygotowywanie porządków posiedzeń, wysyłanie zaproszeń wraz z materiałami do członków Senatu i Rady Uczelni, protokołowanie posiedzeń, sporządzanie protokołów z posiedzeń).
 4. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych: zarządzeń Rektora, uchwał Senatu, uchwał Rady Uczelni.
 5. Prowadzenie rejestrów wewnętrznych aktów normatywnych, w tym zarządzeń Rektora, uchwał Senatu, uchwał Rady Uczelni.
 6. Prowadzenie rejestru umów o współpracy zawartych z interesariuszami zewnętrznymi.
 7. Sporządzanie projektu rocznego sprawozdania Rektora, sprawozdania z realizacji Strategii oraz rocznego sprawozdania ze sposobu załatwiania skarg i wniosków w oparciu o dane otrzymane od jednostek organizacyjnych.
 8. Przygotowywanie oraz prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Rektora (z wyłączeniem upoważnień dotyczących przetwarzania danych osobowych w systemach tradycyjnych i informatycznych).
 9. Prowadzenie rejestru kół naukowych i organizacji studenckich.
 10. Rejestrowanie i gromadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznych prowadzonych w Uczelni.
 11. Administracja centralna Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce "POL-on".
 12. Organizacja uroczystości ogólnouczelnianych wspólnie z Biurem Promocji i Współpracy z Zagranicą.
 13. Prowadzenie kalendarza uroczystości ogólnouczelnianych i listy gości.
 14. Przyjmowanie i przekazywanie do IPN oświadczeń lustracyjnych pracowników podlegających lustracji oraz prowadzenie ewidencji oświadczeń lustracyjnych osób podlegających obowiązkowi lustracji.
 15. Zamawianie pieczęci urzędowych i pieczątek Uczeni, jednostek i pracowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 16. Prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i pieczątek.
 17. Prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników Uczelni.
 18. Ewidencja i aktualizacja składu osobowego komisji i zespołów uczelnianych.
 19. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej – publikowanie i aktualizowanie informacji w zakresie dotyczącym strategii Uczelni, aktów prawnych i ocen PKA.
 20. Prowadzenie spraw związanych z  funkcjonowaniem kontroli zarządczej.
 21. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001.
 22. Pomoc w prowadzeniu dokumentacji związanej z postępowaniami sądowymi.
 23. Współpraca z komisjami dyscyplinarnymi w zakresie prowadzonych postępowań dyscyplinarnych.
 24. Protokołowanie posiedzeń i obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 25. Przyjmowanie wniosków o udostępnianie informacji publicznej oraz monitorowanie ich realizacji.
 26. Prowadzenie rejestru przychodzących wniosków o udostępnianie informacji publicznej oraz udzielonych odpowiedzi.

 

 

 

KONTAKT

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
Biuro Rektora

PRACOWNICY

 • mgr Dorota Pawłowicz
  Kierownik / Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością

  tel.: +48 55 629 05 59
  Turn on Javascript!

 • Aleksandra Cabaj-Malinowska
  Samodzielny referent ds. administracyjnych

  tel.: +48 55 629 05 05
  Turn on Javascript!

Przewiń do góry