resocjalizacja dorosłych

Co to za studia?

Ukończenie tego kierunku zagwarantuje Ci solidne wykształcenie, co przełoży się na pewne zatrudnienie w zawodzie wychowawcy/pedagoga resocjalizacji.

Jeśli chcesz pomagać innym, lubisz pracę z dorosłymi niedostosowanymi społecznie oraz nie boisz się nowych wyzwań to pedagogika, specjalność: resocjalizacja dorosłych jest kierunkiem dla Ciebie!

Resocjalizacja dorosłych, Studia II stopnia, magisterskie - ANS Elbląg
Rodzaj studiów

magister

Czas trwania studiów

2 lata (cztery semestry)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Gdzie praca po studiach?

Kierunek pedagogika, specjalność: resocjalizacja dorosłych powstał przy współpracy z najlepszymi specjalistami, aby wyposażyć naszych absolwentów w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w zawodzie. Z łatwością znajdziesz pracę m.in. w:

  • policji, straży miejskiej, straży granicznej (po przejściu odpowiednich procedur),
  • zespołach kuratorskiej służby sądowej,
  • zakładach karnych (po przejściu odpowiednich procedur),
  • domach samotnej matki, ośrodkach wsparcia społecznego,
  • centrach interwencji kryzysowej, mediacji,
  • organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach zajmujących się pomocą osobom opuszczającym placówki penitencjarne, pomocą ofiarom i sprawcom przemocy, uzależnionym i współuzależnionym.

Ponadto jako absolwent tego kierunku będziesz przygotowany do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania nauki na studiach III stopnia (doktoranckich).

Praktyczny wymiar studiów

Poczuj praktyczny wymiar studiowania - praktyka da Ci niepowtarzalną szansę zdobycia doświadczenia i umiejętności zawodowych!

Praktyki to dobry okres, abyś zapoznał się z realiami pracy w zawodzie. Studenci kierunku pedagogika, specjalność: resocjalizacja dorosłych odbywają praktyki m.in. w policji, zakładach zamkniętych, aresztach śledczych, służbach sądowych i więziennych itp.

Wykładowcy praktycy

Wiedza i doświadczenie specjalistów są na bieżąco wykorzystywane w doskonaleniu programów kształcenia.

Znaczna część kadry to wykładowcy-praktycy.

Dzięki małej liczbie studentów w grupie, będziesz miał dobry i szybki kontakt z wykładowcą. Komunikacja za pośrednictwem USOSa- elektronicznego dzienniczka jest bardzo dobrze oceniana i dogodna dla studentów.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Wybierając studia II stopnia z pedagogiki, obierzesz ścieżkę dyplomowania -resocjalizacja dorosłych. W trakcie studiów poznasz przyczyny zjawisk dewiacyjnych, popełniania czynów przestępczych przez dorosłych, zasady pracy w zakładach penitencjarnych, a także zdobędziesz umiejętności oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych wobec zróżnicowanej społeczności dorosłych osadzonych lub niedostosowanych społecznie w oparciu o przepisy prawa i systemy funkcjonowania instytucji pomocowych.

Zostając absolwentem studiów II stopnia kierunku pedagogika, specjalność - resocjalizacja dorosłych:

  • będziesz dysponował poszerzoną i pogłębioną wiedzą na temat subdyscyplin pedagogiki, obejmującą teorię i metodykę w celu analizy złożonych problemów resocjalizacyjnych, terapeutycznych, pomocowych, z obszarów penitencjarystyki oraz procedur policyjno-sądowych
  • będziesz posiadał wysokie kompetencje zawodowe, a także umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębione rozumienie rzeczywistości społecznej.

W programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak np.:Pedagogika penitencjarna, Współczesne systemy resocjalizacyjne, Metody twórczej resocjalizacji, Metodyka pracy w środowisku zamkniętym Pomoc postpenitencjarna, Podstawy prawa karnego, Metodologia badań społecznych,

Jak się studiuje?

Nowoczesna infrastruktura

W budynku, w którym odbywają się zajęcia, znajduje się również biblioteka oraz czytelnia, które zapewniają dostęp do fachowej literatury z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz prenumeratę wielu branżowych specjalistycznych czasopism.

Zobacz wirtualny spacer po Instytucie Pedagogiczno-Językowym

W przerwach między zajęciami odpoczniesz i zrelaksujesz się w naszej Strefie Chill.

Posiadamy własny Dom Studencki zlokalizowany w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz posiadający dogodne połączenie komunikacyjne z Uczelnią. To nowoczesny budynek z siłownia i sauną, który zapewni Ci komfortowe warunki mieszkania w miłej atmosferze.

Jak dostać się na studia?

Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnieni są posiadający tytuł magistra, licencjata lub równorzędny*, którzy spełniają warunki rekrutacji:

• na kierunek studiów LOGOPEDIA będą przyjmowani kandydaci, którzy: uzyskali kwalifikacje pierwszego stopnia z logopedii, pedagogiki ze specjalnością logopedyczną, pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedyczną, a także ukończyli inne studia ze specjalnością logopedyczną (np. wczesna edukacja, filologia polska), lub ukończyli inne studia bez specjalności logopedycznej (np. nauki o zdrowiu, rehabilitacja medyczna) i przeszli rozmowę kwalifikacyjną oceniającą sprawności artykulacyjne;

W wyniku rekrutacji na studia drugiego stopnia powstaje lista rankingowa (oddzielna dla każdego kierunku studiów, na której znajdują się wszyscy kandydaci). Lista rankingowa budowana jest w oparciu o uczelniany wskaźnik rekrutacyjny „WR”, wyznaczany wg wzoru:

WR   =  10 x O + S

gdzie:

O – ocena figurująca na dyplomie ukończenia studiów,

– średnia ocen uzyskanych w toku studiów.

 

Wymagane dokumenty:

– poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) wraz z suplementem.

Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie oraz średnią ocen uzyskanych w toku tych studiów,

 

Opłaty:

Za te studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu nic nie płacisz!

Przewiń do góry