Filologia angielska - nauczycielska

Co to za studia?

Jego ukończenie zagwarantuje Ci solidne wykształcenie, co przełoży się na pewne zatrudnienie w zawodzie nauczyciela języka angielskiego (po ukończeniu studiów II stopnia).

Jeśli chcesz pracować jako nauczyciel języka angielskiego oraz nie boisz się nowych wyzwań - to ten kierunek jest dla Ciebie!

Filologia angielska, Studia I stopnia, licencjackie - ANS Elbląg
Rodzaj studiów

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Co po studiach filologia angielska - nauczycielska?

Absolwent może być zatrudniony jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej (podstawa prawna: Rozp. MEN z dn. 1.08.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575) z późniejszymi zmianami)

Po studiach I stopnia na kierunku filologia angielska możesz kontynuować edukację na studiach II stopnia z filologii angielskiej, filologii lub na kierunkach pokrewnych, zdobywając tytuł magistra. Możesz też równocześnie pracować i studiować!

Praktyczny wymiar studiów

Poczuj praktyczny wymiar studiowania - praktyka da Ci niepowtarzalną szansę zdobycia doświadczenia i umiejętności zawodowych!

Praktyka to dobry okres, abyś zapoznał się z realiami pracy w zawodzie. Studenci kierunku filologia angielska, specjalność: filologia angielska nauczycielska odbywają praktyki m.in. szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, itp.

Wykładowcy praktycy

Najlepsi specjaliści wchodzą w skład naszej kadry akademickiej, a ich wiedza i doświadczenie są na bieżąco wykorzystywane w doskonaleniu programów kształcenia.

Znaczna część kadry to wykładowcy-praktycy.

Dzięki małej liczbie studentów w grupie, będziesz miał dobry i szybki kontakt z wykładowcą. Komunikacja za pośrednictwem USOSa- elektronicznego dzienniczka jest bardzo dobrze oceniana i dogodna dla studentów.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zostając absolwentem filologii angielskiej, specjalność: filologia angielska nauczycielska zdobędziesz wszechstronne wykształcenie, będziesz dobrze przygotowany do nauczania języka angielskiego w szkołach i innych placówkach edukacyjnych. Dzięki praktyce zawodowej pogłębisz wiedzę zdobytą w toku studiów, a także zdobędziesz umiejętności z zakresu:

 • identyfikowania i interpretowania tekstów z kanonu literatury brytyjskiej i amerykańskiej
 • rozróżniania i interpretowania odmian języka angielskiego w komunikacji pisemnej i ustnej występujących w anglojęzycznych obszarach językowych
 • poszerzania i systematyzowania wiedzy o systemie języka angielskiego, reguł i wyjątków gramatycznych
 • dobierania różnorodnych metod kształcenia, technik nauczania i środków dydaktycznych wspomagających uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz motywujących ich do samodzielnej pracy
 • właściwego zaplanowania procesu kształcenia
 • dostosowania warsztatu i metod pracy do specyfiki odbiorców, uwzględniając uwarunkowania środowiskowe oraz indywidualne potrzeby uczestników procesu dydaktycznego.

Koła zainteresowań

Jako że studia to oczywiście nie tylko praktyka i nauka, naszym studentom kierunku filologia angielska, specjalność: filologia angielska nauczycielska dajemy możliwość rozwijania swoich pasji w wielu sekcjach Studenckiego Koła Naukowego Humanitas, gdzie:

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu filologii, filologii angielskiej oraz dodatkowe umiejętności zawodowe niezbędne w warsztacie każdego nauczyciela języka angielskiego
 • będziesz prowadzić badania pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Jak się studiuje w ANS Elbląg?

Nowoczesna infrastruktura

W budynku, w którym odbywają się zajęcia, znajduje się również biblioteka oraz czytelnia, które zapewniają dostęp do fachowej literatury z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz prenumeratę wielu branżowych specjalistycznych czasopism.

Zobacz wirtualny spacer po Instytucie Pedagogiczno-Językowym

W przerwach między zajęciami odpoczniesz i zrelaksujesz się w naszej Strefie Chill.

Posiadamy własny Dom Studencki zlokalizowany w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz posiadający dogodne połączenie komunikacyjne z Uczelnią. To nowoczesny budynek z siłownia i sauną, który zapewni Ci komfortowe warunki mieszkania w miłej atmosferze.

Jak dostać się na studia? - progi punktowe

Podstawą wpisania na listę studentów jest uczelniany wskaźnik rekrutacyjny W obliczany ze wzoru:W = 0,85 *P1 + 0,15 *P2,
gdzie P1, P2 – są to punkty za przedmioty maturalne:  

 •  język polski (P1)
 •  język obcy (P2)

W przypadku nowej matury w obliczeniu W uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 •  podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Liczba miejsc:

40 osób - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

Opłaty:

Za te studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu nic nie płacisz!

Przewiń do góry