psychologia

Co to za studia?

Jednolite bezpłatne studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku psychologia, to praktyczny i ponadczasowy kierunek studiów, który zagwarantuje Ci solidne wykształcenie, a tym samym pewne zatrudnienie.

Moduły do wyboru: psychologia kliniczna i zdrowia oraz psychologia wychowawczo-edukacyjna.

Psychologia, Studia jednolite magisterskie, bezpłatne
Rodzaj studiów

magister

Czas trwania studiów

5 lat (dziesięć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Poznaj korzyści studiowania psychologii w ANS Elbląg

Będziesz dobrze przygotowany do pracy w różnych instytucjach w obszarach psychologii klinicznej i zdrowia oraz psychologii wychowawczo-edukacyjnej. Będziesz również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w gabinetach psychologicznych lub podejmowania pracy w projektach profilaktycznych, psychoedukacyjnych, badawczych.

Absolwenci obydwu modułów w trakcie studiów uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa, zgodnie z zał.1 rozp. MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r., poz. 1450. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Gdzie praca po studiach?

Po ukończeniu studiów na kierunku psychologia zdobędziesz przygotowanie umożliwiające funkcjonowanie w zawodzie, który wymaga wysokich kompetencji profesjonalnych i zachowania nienagannych standardów etycznych. Będziesz mógł podjąć pracę w:

 • placówkach ochrony zdrowia, poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach ogólnych i psychiatrycznych,
 • centrach interwencji kryzysowej, placówkach leczenia uzależnień,
 • placówkach edukacyjnych i oświatowych: szkoły, przedszkola, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki socjoterapii, świetlice terapeutyczne,
 • placówkach resocjalizacyjnych: domy dziecka, zakłady opiekuńczo – wychowawcze,
 • w służbach więziennych,
 • poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
 • gabinetach psychologicznych,
 • domach pomocy społecznej.

Praktyczny wymiar studiów

Poczuj praktyczny wymiar studiowania - praktyka da Ci niepowtarzalną szansę zdobycia doświadczenia i umiejętności zawodowych!

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów i są realizowane przez studenta w wymiarze 720 godzin w formie: obserwacji pracy oraz prowadzonych samodzielnie zajęć praktycznych. Czas realizacji praktyk obejmuje semestry V-X.

Wykładowcy praktycy

Proponowany kierunek psychologia zakłada realizację dużej puli zajęć o charakterze praktycznym, przygotowujących do wykonywania zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód psychologa. Zajęcia poprowadzą utytułowani wykładowcy z Gdańska, z ogromnym dorobkiem naukowym oraz psycholodzy-praktycy pracujący w specjalistycznych instytucjach i będący jednocześnie nauczycielami akademickimi.

Wszyscy wykładowcy posiadają doświadczenie praktyczne i są czynnymi psychologami z szerokimi uprawnieniami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Podczas studiów na kierunku psychologia nauczysz się:

 • planować i prowadzić proces diagnozy psychologicznej z zakresu różnych działów psychologii;
 • rozpoznawać indywidualne i społeczne zjawiska psychologiczne;
 • stosować różne formy oddziaływań psychologicznych i interwencji terapeutycznych;
 • tworzyć plany oddziaływań obejmujących pomoc psychologiczną, interwencję kryzysową, poradnictwo, psychoprofilaktykę;
 • oceniać stan zdrowia i zaburzeń zachowania oraz rodzaje występujących mechanizmów psychopatologicznych;
 • będziesz przygotowany do dalszego kształcenia w zakresie psychoterapii.

Program studiów kładzie duży naciska na kształtowanie kompetencji interpersonalnych ułatwiających budowanie relacji z drugim człowiekiem, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu psychologicznego, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia mediacji, negocjacji, kształtowania zachowań prozdrowotnych. Absolwenci poznają zaawansowane metody pozyskiwania, analizy oraz wykorzystania danych diagnostycznych w oddziaływaniach psychologicznych oraz umiejętność ewaluacji wyników podejmowanych działań i etycznego postępowania w praktyce psychologicznej.

Jak się studiuje w ANS Elbląg?

Nowoczesna infrastruktura

W budynku, w którym odbywają się zajęcia, znajduje się również biblioteka oraz czytelnia, które zapewniają dostęp do fachowej literatury z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz prenumeratę wielu branżowych specjalistycznych czasopism.

Zobacz wirtualny spacer po Instytucie Pedagogiczno-Językowym

W przerwach między zajęciami odpoczniesz i zrelaksujesz się w naszej Strefie Chill.

Posiadamy własny Dom Studencki zlokalizowany w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz posiadający dogodne połączenie komunikacyjne z Uczelnią. To nowoczesny budynek z siłownia i sauną, który zapewni Ci komfortowe warunki mieszkania w miłej atmosferze.

Jak dostać się na studia? - progi punktowe

Podstawą wpisania na listę studentów jest uczelniany wskaźnik rekrutacyjny W obliczany ze wzoru:W = 0,85 *P1 + 0,15 *P2,
gdzie P1, P2 – są to punkty za przedmioty maturalne:  

 •  język polski (P1)
 •  język obcy (P2)

W przypadku nowej matury w obliczeniu W uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 •  podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Liczba miejsc:

75 osób - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

Opłaty:

Za te studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu nic nie płacisz!

Przewiń do góry