W życiu każdej uczelni wyższej szczególna rola przypada kontaktom zagranicznym. To dzięki związkom z innymi ośrodkami szkolnictwa wyższego za granicą powstają nowe inicjatywy dydaktyczne, naukowe oraz wspólne programy badawcze, kształtują się więzi formalne między instytucjami, ale i więzi osobiste, swoiste przyjaźnie naukowe i zawodowe. Kontakty międzynarodowe pozwalają na stałe weryfikacje planów studiów i programów kształcenia, stwarzają możliwość ich dostosowania do światowych trendów oraz wymogów zmieniającego się otoczenia techniczno-technologicznego, ekonomicznego, edukacyjnego i organizacyjnego. Wymiana informacji umożliwia również praktyczną współpracę środowisk twórczych, dzięki której naukowa prawda jest fundamentem rozwoju cywilizacyjnego, nie tylko w wymiarze regionalnym, krajowym lecz również globalnym.

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu w pełni zdaje sobie sprawę z wagi współpracy zagranicznej, dlatego podejmuje działania służące nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych oraz wprowadza różne programy służące studentom.

Lista partnerów zagranicznych w ramach programu Erasmus+

Współpraca z uczelniami zagranicznymi

 

Uczelnie

Struktura współpracy

Realizowane przedsięwzięcia

Cele/planowane działania

Kaliningradzka filia Federalnej Państwowej Instytucji Budżetowej Szkolnictwa Wyższego "Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet Rolniczy" w Polessku (Rosja) - współpraca od grudnia 2016

Umowa o współpracy

Wymiana doświadczeń i informacji.

Wymiana studentów, nauczycieli i pracowników administracyjnych. Organizacja konferencji, seminariów naukowych. Realizacja wspólnych projektów. Wymiana wiedzy, kompetencji i doświadczeń.

Federalna Państwowa Instytucja Budżetowa Szkolnictwa Wyższego "Sankt-Peterburski Państwowy Uniwersytet Rolniczy" (Rosja) - współpraca od 23 maja 2018

Umowa o współpracy

Wymiana doświadczeń i informacji.

Wymiana studentów, nauczycieli i pracowników administracyjnych. Organizacja konferencji, seminariów naukowych. Realizacja wspólnych projektów. Wymiana wiedzy, kompetencji i doświadczeń.

Uniwersytet Federalny w Rio de Janeiro (Brazylia) - współpraca od kwietnia 2011 do 2016

Umowa o współpracy

Wymiana studentów, nauczycieli akademickich, członków personelu techniczno-administracyjnego.

Wymiana wiedzy, kompetencji i doświadczeń;

Uniwersytet Techniczny w Tarnopolu im. Iwana Puluja  (Ukraina) – współpraca od 20 lutego 2018

Umowa o współpracy

Przygotowanie procedury ustanowienia połączonych programów podwójnych dyplomów licencj. i magister.;

Wymiana studentów, nauczycieli akad.;   organizacja wspólnych konferencji, seminariów, sympozjów naukowych i technicznych.

Ugruntowanie, rozwój i wsparcie wspólnych badań, projektów naukowych, edukacyjnych
i technicznych, włączając programy unijne

Galicki Instytut im. Wiaczesława Czornowała w Tarnopolu (Ukraina) - współpraca od października 2010

Umowa o współpracy

Wymiana studentów, nauczycieli akademickich. Organizacja konferencji, seminariów naukowych.

Wymiana wiedzy, kompetencji i doświadczeń;

Filii Północno-Zachodniej Akademii Służby Państwowej w Kaliningradzie (Rosja) - współpraca od czerwca 2010

Umowa o współpracy

Wymiana studentów, nauczycieli akademickich. Organizacja konferencji, seminariów naukowych.

Wspieranie rozwoju partnerskich stosunków między Kaliningradem i Elblągiem; wymiana wiedzy, kompetencji i doświadczeń;

Uniwersytet Techniczny w Kaliningradzie (Rosja) - współpraca od kwietnia 2005

Umowa o współpracy

Organizacja seminariów naukowych.

Wymiana studentów i nauczycieli akademickich, projekty dwu- i wielostronne

Baltic University w Uppsali (Szwecja) - współpraca od lutego 2005
www.balticuniv.uu.se

Umowa o współpracy

Zajęcia dotyczące środowiska Bałtyku. Studenci otrzymują dyplom Baltic University potwierdzający ukończenia kursu.

Spotkania grup studentów i nauczycieli akademickich z różnych krajów uczestniczących w programie Baltic University, wymiana materiałów dydaktycznych.

Universitas Studiorum Polona Vilnensis (Litwa) - współpraca od września 2004

Umowa o współpracy

Wymiana studentów, informacji. Udzielanie ze strony PWSZ w Elblągu pomocy merytorycznej i materialnej (stypendia) młodzieży polskiej zamieszkałej na Litwie, studiującej w PWSZ w Elblągu.

Wspólne projekty akademickie, konferencje, imprezy o charakterze kulturalnym, wymiana nauczycieli akademickich, opracowywanie dwu- i wielostronnych projektów

Uniwersytet Techniczny w Kownie (Litwa) - współpraca od czerwca 2004

Umowa o współpracy

Wymiana doświadczeń i informacji poprzez udział w konferencjach, spotkaniach naukowych i seminariach, wymiany naukowych i dydaktycznych osiągnięć, związanych z obszarami współpracy

Wymiana studentów i pracowników, wspólne projekty akademickie

Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równem (Ukraina) - współpraca od czerwca 2013

Umowa o współpracy

Wymiana doświadczeń i informacji poprzez udział w konferencjach, spotkaniach naukowych i seminariach, wymiany naukowych i dydaktycznych osiągnięć, związanych z obszarami współpracy

Wymiana studentów i pracowników oraz wymiana doświadczeń i informacji w zakresie kształcenia studentów i młodej kadry; a także wspólne badania naukowe i programy kształcenia

Walter-Eucken-Schule w Karlsruhe w Niemczech

Umowa o współpracy

Wymiana studentów, informacji oraz organizacja szkoleń i praktyk studenckich

Wymiana studentów, informacji oraz organizacja szkoleń i praktyk studenckich