ISSN 1895-8117

Czasopismo naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu wydawane jest w wersji drukowanej od 2006 roku jako półrocznik. Od 2009 roku czasopismo znajduje się w części B wykazu czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Profil czasopisma określają przede wszystkim zagadnienia z zakresu dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, jednak dopuszcza się publikacje z dziedzin informatyki i techniki.

W Rozprawach Naukowych i Zawodowych PWSZ w Elblągu publikowane są artykuły o charakterze naukowym oraz poświęcone problemom zawodowym, opracowane zarówno przez pracowników PWSZ w Elblągu, jak i autorów spoza Uczelni.

 

RADA NAUKOWA

Przewodnicząca Rady Naukowej - dr Irena Sorokosz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu)

 

prof. zw. Tatiana Grebeniuk, (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w  Kaliningradzie)

prof. dr hab. inż. Roman Kisiel, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr hab. Andrzej Sulikowski (Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. Dariusz Szpoper (Akademia Pomorska w Słupsku)

dr hab. inż. Janusz Ćwiek, prof. Pol. Śl. (Politechnika Śląska)

dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr hab. Marzenna Nowicka prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr doc. Tatiana Szkapieno  (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w  Kaliningradzie)

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Assoc Prof Dr Ivanas Višniakas(Wileński Uniwersyetet Techniczny im. Giedymina)

 

REDAKCJA CZASOPISMA

ADRES REDAKCJI:

ul. Wojska Polskiego 1, pokój 222
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 629 05 55

 

 

SKŁAD ZESPOŁU REDAKCYJNEGO:

Redaktor naczelny:

dr hab inż. Jerzy Łabanowski, prof. PWSZ Elbląg
e-mail: Turn on Javascript!

 

Redaktorzy naukowi:

dr Katarzyna  Jarosińska-Buriak
e-mail:  Turn on Javascript!

mgr Teresa  Jurewicz-Obrzut
e-mail:  Turn on Javascript!

dr Agata Rychter
e-mail:  Turn on Javascript!

dr  Krzysztof Sidorkiewicz
e-mail:  Turn on Javascript!

 

Redaktor techniczny:

inż. Joanna Kuna
e-mail: Turn on Javascript!

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Artykuły prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej w formacie MS Word, zapisane na CD lub jako załącznik do e-mail na adres Turn on Javascript! wraz wydrukiem artykułu i Formularzem zgłoszenia artykułu

Po pozytywnym przejściu procedury recenzji zostaje podpisana umowa między autorem/ami i uczelnią, w której autor/rzy przenosi/szą nieodpłatnie na uczelnię (wydawcę) autorskie prawa majątkowe do wydania oraz rozpowszechniania nadesłanych materiałów. Jednocześnie autor/autorzy oświadcza/ją, że praca nie zostanie przez niego (nich) opublikowana gdziekolwiek indziej i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.

 

Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją.

Wytyczne wydawnicze dla autorów Rozpraw Naukowych i Zawodowych

Profil czasopisma Rozprawu Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu

Procedura Recenzowania RNiZ PWSZ w Elblągu

Zasady etyczne obowiązujące w dziedzinie publikacji naukowych i zawodowych umieszczanych w czasopiśmie RNIZ PWSZ w Elblągu

Formularz Recenzji RNiZ PWSZ w Elblągu

Formularz zgłoszenia artykułu naukowego do publikacji w RNiZ PWSZ w Elblągu

Lista recenzentów czaspoisma „Rozprawy Naukowa i Zawodowe PWSZ w Elblągu” w latach 2010-2011

Lista Recenzentów czasopisma "Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ" w 2012 roku

Lista Recenzentów czasopisma "Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu" w 2013 roku

Lista Recenzentów czasopisma "Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu" w 2014 roku

Lista Recenzentów czasopisma "Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu" w 2015 roku

Lista Recenzentów czasopisma "Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu" w 2016 roku

Lista Recenzentów czasopisma "Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu" w 2017 roku

Lista Recenzentów czasopisma "Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu" w 2018 roku

 

Treści pełnych tekstów dostępne pod adresem:

zeszyt 30, zeszyt 29, zeszyt 28, zeszyt 27, zeszyt 26, zeszyt 25 zeszyt 24 zeszyt 23

zeszyty od 1 do 22