Kierownik: dr Joanna Nowak

Sekretariat: Dziekanat Instytut Pedagogiczno-Językowy

 

Czas trwania: 3 semestry

Zjazdy piątek- sobota/ 2 razy w miesiącu, łącznie 370 godzin dydaktycznych.

 

 

Charakterystyka studiów:

Studia Podyplomowe w zakresie surdopedagogiki skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów magisterskich i licencjackich przede wszystkim nauczycieli (w tym nauczycieli szkół i klas integracyjnych) oraz pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic, warsztatów terapii zajęciowej, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, kulturalno-oświatowych, terapeutycznych.

Wymagane od kandydata:

 • ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia
 • przygotowanie pedagogiczne

 

Kwalifikacje

Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki, do pracy pedagogicznej, tj. edukacyjnej i rehabilitacyjnej z dziećmi z uszkodzonym narządem słuchu w różnych placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych.

UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

 

Cel studiów:

Celem studiów jest stworzenie absolwentom wyższych uczelni możliwości do nabycia umiejętność sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków oraz możliwości uzyskania specjalistycznychkwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych w szkołach dla niesłyszących i słabosłyszących, szkołach prowadzących nauczanie integracyjne, w ośrodkach szkolno – wychowawczych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej oraz instytucjach o działalności integracyjnej (domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje kulturalne).

 

W trakcie studiów będą realizowane min. Takie przedmioty, jak:

 • Surdopedagogika z diagnostyką osób z uszkodzonym słuchem
 • Surdologopedia
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu
 • Psychologia rozwojowa i psychopatologia
 • Podstawy języka migowego
 • Rewalidacja osób z dysfunkcją słuchu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją słuchu
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z kl. I-III z dysfunkcją słuchu
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z kl. IV-VI z dysfunkcją słuchu
 • Metodyka nauczania i wychowania gimnazjalistów z dysfunkcją słuchu
 • Komputerowe techniki informacyjne dla osób z dysfunkcją słuchu
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna

 

 WARUNKI UZYSKANIA DYPLOMU

 Warunkiem ukończenia i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, odbycie praktyki w wymiarze 120 godz. oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej  w wyznaczonym terminie.