Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z poźń. zm.) i Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu Nr 44/2019 z dnia 26 września 2019 r.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie:  stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (obecna klasyfikacja dyscyplin) lub dyscyplinie informatyka w obszarze nauk technicznych (poprzednia klasyfikacja dyscyplin) albo
 2. Wymagana wiedza z zakresu: programowanie i obliczenia równoległe w chmurze, programowanie Java, JavaScript, Python, silnik Kubernetes - orkiestrator klastrów i konteneryzacji, tworzenie aplikacji kontenerowych za pomocą Dockera, repozytoria obrazów, mikroserwisy. Dodatkowo punktowana będzie wiedza z zakresu sztucznej inteligencji.
 3. Dorobek naukowy z okresu ostatnich pięciu lat.
 4. Doświadczenie zawodowe w wprowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 5. Doświadczenie zawodowe w zawodzie inżyniera informatyka.
 6. Preferowani będą kandydaci, dla których PWSZ w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego PWSZ w Elblągu,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
 3. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
 4. Kopia dyplomu nadania tytułu zawodowego,
 5. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego,
 6. Oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk do pobrania),
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w ramach konkursu na adiunkta w Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego PWSZ w Elblągu,
 8. Oświadczenie, czy PWSZ w Elblągu będzie/nie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (druk do pobrania),
 9. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 4 lutego 2022 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego, pokój nr 203, tel.: 55 6290750; 55 6290751

PWSZ w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 7 lutego 2022 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem zatrudnienia na stanowisku adiunkta jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu PWSZ w Elblągu, czym limitowany jest termin zatrudnienia.