Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (logo)

Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego zagranicznej mobilności studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Studenci, którym przysługuje stypendium socjalne będą korzystać z grantu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach którego mają prawo do otrzymania stypendium według stawek podanych w poniższej tabeli.

Warunkiem otrzymania dodatkowego stypendium z programu PO WER jest przystąpienie do rekrutacji na wyjazdy na dany rok akademicki z uwzględnieniem informacji o pobieranym stypendium socjalnym w Zgłoszeniu Kandydata na Stypendium.

 

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w PLN (kwota ryczałtowa) r. ak. 2019/20

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia,Islandia, Liechtenstein,Luksemburg, Norwegia,Szwecja, Wielka Brytania

 2995 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2783 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Serbia (pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiedzy UE a Serbią)

2567 PLN

 

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku – umowa 2019 [PL] 

 

Studenci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności będą korzystać z grantu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach którego mają prawo do otrzymania stypendium według stawek podanych w poniższej tabeli oraz do zwrotu kosztów rzeczywistych poniesionych w związku z niepełnosprawnością, po wypełnieniu Wniosku o dofinansowanie studenta - uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami.

Wszelkie dodatkowe koszty wskazane we wniosku wymagają szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota została skalkulowana przez uczestnika.

Wniosek musi zostać złożony w Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą najpóźniej na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem mobilności. Oceną wniosku zajmuje się Narodowa Agencja (FRSE). Ponadto przyznana kwota będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych (rachunki, faktury).

 

Koszty rzeczywiste obejmują np.:

  • podróż i pobyt osoby towarzyszącej wynagrodzenie miejscowego opiekuna opieka lekarska,
  • rehabilitacja,
  • leki specjalne materiały dydaktyczne specjalne ubezpieczenie.

 

Kraj

Miesięczna stawka wypłacana
z budżetu PO WER (studia) r.a.2019/20

Miesięczna stawka wypłacana
z budżetu PO WER (praktyka)
r.a.2019/20

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia,Islandia, Liechtenstein,Luksemburg, Norwegia,Szwecja, Wielka Brytania

2139 PLN

2567 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

1925 PLN

2353PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

1711 PLN

2139 PLN

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej

W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.

 

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych umowa 2019 [PL]

Wniosek o dofinansowanie studenta - uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami

Oświadczenie uczestnika projektu

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+.