ROZPRAWY NAUKOWE I ZAWODOWE ANS w ELBLĄGU

Czasopismo naukowe  „Rozprawy Naukowe i Zawodowe ANS w Elblągu” zostało utworzone w 2022 roku. Pierwszy numer ukazał się  w 2023 roku.

Treści pełnych tekstów dostępne pod adresem:

numer 1 RNiZ ANS w Elblągu 

 

Kolegium Redakcyjne czasopisma „Rozprawy Naukowe i Zawodowe ANS w Elblągu”:

  • dr Henryk Gawroński, prof. uczelni – Redaktor Naczelny,
  • dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni – Zastępca Redaktora Naczelnego, Redaktor tematyczny (nauki o polityce i administracji),
  • dr inż. Marcin Bukowski – Redaktor tematyczny (ekonomia i finanse),
  • dr Katarzyna Olszewska – Redaktor tematyczny (nauki o zarządzaniu i jakości),
  • dr Ewa Pachura – Redaktor tematyczny (nauki prawne, nauki o bezpieczeństwie,
  • dr Katarzyna Jarosińska Buriak – Redaktor tematyczny (nauki o komunikacji społecznej i mediach), Redaktor językowy,
  • dr Joanna Nowak – Redaktor tematyczny (pedagogika), Redaktor statystyczny,
  • dr Irena Sorokosz, prof. uczelni – Redaktor tematyczny (psychologia),
  • inż. Joanna Kuna – Sekretarz Redakcji.

 

Profil czasopisma określają przede wszystkim zagadnienia z zakresu dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, pedagogika, psychologia. W czasopiśmie publikowane są artykuły o charakterze naukowym oraz poświęcone problemom zawodowym, opracowane zarówno przez pracowników i studentów ANS w Elblągu, jak i autorów zewnętrznych.  Artykuły publikowane w czasopiśmie oceniane są przez recenzentów pod względem oryginalności rozwiązań naukowych. Ponadto oprócz recenzowanych artykułów naukowych, w czasopiśmie mogą być publikowane: omówienia i recenzje innych publikacji, glosy do wyroków sądów oraz varia, obejmujące w szczególności: sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych Uczelni, organizacji studenckich i inne materiały informacyjne. Częstotliwość ukazywania się czasopisma to rocznik.

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Warunkiem przyjęcia tekstu jest przestrzeganie przez autorów wymogów edytorskich oraz Zasad etyki publikacyjnej obowiązujących w Wydawnictwie Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Tekst powinien być napisany utworzony za pomocą programu Microsoft Word w formacie docx. I przesłany pocztą elektroniczną na adres redakcji Turn on Javascript! lub za pośrednictwem Redaktora Naczelnego.

Równolegle z przesłaniem artykułu autorzy dostarczają do redakcji wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia artykułu w wersji papierowej. Redakcja przyjmować będzie do publikacji artykuły o objętości od 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami) do 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami) wraz z przypisami umieszczonymi na dole każdej strony tj. około 11-18 stron. Artykuł przekraczający 1 arkusz wydawniczy może zostać opublikowany za zgodą redakcji.

Szczegółowe zasady, wymogi formalne, edytorskie oraz procedurę recenzji określa Regulamin czasopisma.

ADRES REDAKCJI:

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1, pokój 222
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 629 05 55

e-mail: Turn on Javascript!

 

ROZPRAWY NAUKOWE I ZAWODOWE PWSZ W ELBLĄGU

ISSN 1895-8117

Czasopismo naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu wydawane w latach 2006-2022 jako półrocznik.  Łącznie ukazało się 31 numerów czasopisma.

Treści pełnych tekstów dostępne pod adresem:

zeszyt 31zeszyt 30, zeszyt 29, zeszyt 28, zeszyt 27, zeszyt 26, zeszyt 25 zeszyt 24 zeszyt 23

zeszyty od 1 do 22